Zápis

ze schůze zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 25.6. 2010 v kanceláři OÚ

Přítomni: 5 zastupitelů
                      2 občané

Program:
  1. První změna rozpočtu na rok 2010
  2. Projednání závěrečného účtu roku 2009
  3. Diskuse

Starosta zahájil schůzi v 19:15 hodin a předal slovo hospodářce.

ad 1. 
V důsledku příjmu dotace na poradenskou činnost a dotace na volby a dalších příjmů se mění rozpočet na straně příjmů o 74 900 Kč. Na staně výdajů je změna také o 74 900 Kč.
Zastupitelstvo s navrženými změnami souhlasilo bez výhrad.

ad 2.
Závěrečný účet byl zveřejněn na vývěsce a zastupitelé s ním byli seznámeni. Přezkoumání hospodaření proběhlo 26.5.2010 s výsledkem "bez výhrad".
Zastupitelstvo závěrečný účet roku 2009 i jeho přezkoumání schválilo bez výhrad.

ad 3.
Starosta seznámil s postupem prací na rekonstrukci obecní prodejny.Zapsal: Horní