Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 16.5.2008 v kanceláři OÚ

Přítomni: 7 zastupitelů
                      2 občané

Program:
  1. Projednání územního plánu obce
  2. Projednání závěrečného účtu 2007
  3. Diskuse
  1. Starosta privítal ing. Dobiáše z firmy Drupos s.r.o,., která řeší územní plán. Ing. Dobiáš zastupitele seznámil s problematikou rešení územního plánu a návrhem plánu pro katastrální území Druhanov. Zastupitelstvo navrhlo změnu území Z3 a T4 na možnost smíšené zástavby. Pan Malina navrhuje zakreslit do územního plánu 2 lokality na výstavbu rubyníků (U cihelny).
  2. Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce, zastupitelé s ním byli seznámeni. Zastupitelstvo závěrečný účet roku 2007 schválilo bez výhrad.
    V minulém týdnu proběhlo přezkoumání hospodaření. Žádné závady nebyly zjištěny. Zastupitelstvo výsledky schválilo bez výhrad.
  3. 29.5. bude proveden svoz nebezpečného odpadu

Zapsal Horní