Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva, konaného dne 5.3.1999 v kanceláři OÚ. Začátek v 18 hodin.

Přítomno: 6 členů obecního zastupitelstva
                      3 občané

Program:
  1. Projednání prodeje akcií východočeské energetiky.
  2. Zakoupení pozemku č.p. 97/1 o výměře 2.088 m2.
  3. Pojistné smlouvy na příští období.
Starosta pověřil k ověření zápisu p. Vlčka Josefa a Svitáka Josefa.
  1. Starosta navrhl prodej 70 ks akcií východočeské energetiky. Předběžná cena za akcii 2.500,- Kč. Po diskusi byl prodej všemi hlasy schválen.
  2. Majitelé pozemku č.p. 97/1 nabídli pozemek k odkoupení obci. Jedná se o pozemek v intravilánu obce, určený urbanistickou studií k bytové výstavbě nebo hřišti. Po obtížné diskusi byl nákup všemi hlasy schválen za cenu 30,- Kč za m2
  3. /li>
  4. Hospodářka seznámila zastupitelstvo s novými pojistnými smlouvami na příští období. Návrh smluv byl odsouhlasen všemi hlasy.

Zapsal Vladyka