Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva, konaného dne 20.3.1998 v kanceláři OÚ. Začátek v 19 hodin.

Přítomno: 6 členů obecního zastupitelstva
Nepřítomen: Moravec Miloslav
Schůzi řídil místostarosta obce.

Program:
  1. Rozhodnutí o sporu hranic č. par. 333 a obecního lesa.
    Na les o 31 stromech si dělá nárok Dvořák Jaroslav z čp. 13, dle měření geodetů je les majetkem obce. Po diskusi a zjištění u starých pamětníků, kteří jednoznačně tvrdili, že v minulosti vždy sporný kousek lesa užívali majitelé čp. 13, zastupitelstvo rozhodlo 4 hlasy (dva se hlasování zdrželi), dát souhlas s vykácením Dvořáku Jaroslavovi. Současně zastupitelstvo trvá na hranicích vyměřených geodety. Současně trvá na zalesnění pozemku na vlastní náklady Dvořákem Jaroslavem. Ve sporném prostoru je třeba řádně hranice vytyčit mezníky. Dále ukládá zastupitelstvo panu Jaaroslavu Dvořákovi po čtyři roky pečovat o mladé stromky a vykopat na lomech vyměřených hranic příkopy.

    Dále byla podána informace o plynofikaci a výstavbě inženýrských sítí.

Zapsal Vladyka