Zápis

Ze schůze zastupitelstva obce Druhanov konané dne 7.3. 1997 v kanceláři OÚ.

Přítomni: 7 členů zastupitelstva + 1 občan

Program:

  1. Výkup pozemků pro BV
  2. Projednávání auditu za r. 1996.
  3. Změna rozpočtu na r. 1997.

ad 1. Zastupitelstvo jednoznačně schválilo výkup pozemků za cenu 30 Kč/m2 a prodej stavebníkům 500 m2 za 15 Kč/m2 a nad 500 m2 za 30,- Kč/m2.

ad 2. Starosta přečetl zprávu auditu o hospodaření za r. 96.

ad3. Zastupitelstvo v souvislosti s výkupem pozemků pro BV odsouhlasilo změnu rozpočtu na r. 1997.

Různé: Zastupitelstvo na návrh p. Vladyky schválilo po diskuzi výši odměny za pálení větví v částce 40 Kč/hod.
P. Sviták navrhuje aby se na vodovodní řád instalovalo odvzdušnění z důvodu závad. Toto bylo odsouhlaseno.
P. Vladyka navrhuje, aby na připravovanou plynofikaci bylo vytvořeno sdružení dotčených obcí, vzhledem lepší dosažitelnosti dotací. Bude jednáno s obcemi.

Zapsal: Vladyka