Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva, konané dne 6.4.1996 v kanceláři OÚ. Začátek v 1700 hod.

Přítomno: 7 členů obecního zastupitelstva a hospodářka OÚ

Program:
  1. Schválení územně plánovací studie
  2. Příprava voleb.
  3. Schválení programu obnovy vesnice.
  1. Starosta p. Moravec seznámil zastupitelstvo s návrhem architekta na územní plán obce. Po diskusi byla přijata varianta "B" s připomínkami:
  2. Starosta seznámil zastupitelstvo s přípravou voleb. Zapisovatelem jmenoval p. Vladyku. Pro zajištění voleb nutno zakoupit kopírku a provést vybílení volebních prostor a zakopit kancelářské potřeby. Zajistí hospodářka paní Dvořáková.
  3. Plán programu obnovy vesnice byl schválen.
    Zastupitelstvo schválilo přihlášku do plynárenského a elektrárenského sdružení východních Čech.

Zapsal Vladyka