Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva, konané dne 4.6.1993 v kanceláři OÚ. Začátek v 1900 hodin.

Přítomno: 9 členů obecního zastupitelstva, 4 občané

Program:
 1. Projednání kontroly hospodaření obce za rok 1992
 2. Projednání pohotovostního plánu zdolávacích opatření při výskytu nebezpečných nákaz hospodářských zvířat.
 3. Schválení požárního řádu obce.
 4. Hospodaření v lesích obce.
 5. Stav ve výstavbě vodovodu.
 1. Místostarosta p. V. Malina přečetl zápis kontrolní skupiny OÚ, která revidovala hospodaření obce za rok 1992. Dle zápisu nebylo závažných nedostatků v hospodaření obce. Rovněž bylo vždy postupováno dle zásad hospodárnosti. Po zodpovězení dotazů byl zápis schválen.
 2. Starosta obce p. Moravec seznámil zastupitelstvo s OPATŔENÍMI POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU při zdolávání nebezpečných chorob hospodářských zvířat.
 3. Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem požárního řádu obce
  Návrh byl po diskusi přijat a bude vyvěšen k veřejnému obeznámení.
  Starosta obce upozornil na nutnost dodržování vyhlášky o tlumení háďátka bramborového a veřejného pořádku v obci - pobíhání drůbeže a psů.
 4. O hospodaření v lesích informoval starosta obce. Jsou potíže s odbytem kulatiny. Není o ni zájem a ceny dřeva klesají. K dnešnímu dni se prodalo 344 m3 za průměrnou cenu 1 466 Kč/m3. Zbývá prodat cca 35 m3 "loupačky" a zbytek "suráků".
 5. Byla podána informace o přípravě stavby vodovodu. Stavební povolení je vystaveno. Vlastní práce provede firma STAVAK. Je zažádáno o dotaci min. zemědělství v celkové výši 50% vlastních nákladů a 30% bezúročné půjčky.
  Starosta vyzval občany k brigádám na vyžínání v lesních pasekách.
  Dále starosta vyzval zastupitelstvo, aby se vyjádřilo ke koupi sálu od ZD Světlá. Zastupitelstvo schválilo, aby se vstoupilo v jednání se ZD.

Zapsal Vladyka