Zápis

z veřejné schůze obecního zastupitelstva v Druhanově, konaného dne 10.4.1992.

Přítomno: 11 poslanců, 6 občanů

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba komise finanční a kontrolní
 3. Vyhláška o místních poplatcích
 4. Schválení rozpočtu obce obce na rok 1992
 5. Organizace voleb do zákonodárných orgánů.

 1. Schůzi zahájil starosta obce v 19 hodin. Seznámil občany s úředními hodinami obecního úřadu, které jsou každý pátek od 18 do 20 hod.
 2. Starosta navrhl tyto členy finanční komise: Do kontrolní komise:
 3. Obě komise byly schváleny všemi hlasy
 4. Návrh poplatků přednesl místostarosta p. Malina.
  Poplatek ze psa 50 Kčs, za druhého 75 Kčs, dislokační poplatek 7%, poplatek ze vstupného paušál 100 Kčs + náklady na elektrickou energii.
  Podiskusi návrh schválen.
  Dále byly schváleny domovní daně pro jednotlivá popisná čísla od 0,80-1,20 Kčs za 1 m2 zastavěné plochy.
  Dále byl schválen poplatek za drobnou stavbu - odsouhlasení (do 16 m2) za 50,- Kčs a povolení pro soukromě hospodařícího rolníka též za 50 Kčs
 5. Návrh rozpočtu obce přednesla hospodářka obce Eva Dvořáková:
  Rozpočet bude vyrovnaný v částce 57 000 Kčs. Starosta navrhuje platy pro funkcionáře obce: Starosta 500 měsíčně, místostarosta 300, hospodář 220, administrativní pracovník 220, obecní hajný 700,- Kčs za měsíc (pan Raitenberger)
  Rozpočet i odměny byly jednohlasně schváleny. Dále zastupitelstvo pověřilo starostu a finanční komisi provádět v rozpočtu změny dle situace.
 6. Volby do FS a ČNR 5.-6.6.1992
  Starosta ustavuje zastupitelem okrskové komise p. Jana Vladyku. Volební okrsek jeden, volební místnost knihovna, počet zástěn 1.
  Seznam voličů vyhotoví pan Dvořák do 14 dnů. Počet členů volební komise byl stanoven na 5.
 7. Diskuse
  Vladyka - seznámil s ohlašováním drobných staveb.
  Moravec - poplatky za dočasné užívání obecních pozemků a půdního fondu jsou dočasně pozastaveny. Prodej obecních pozemků panu Fialovi a Hanzlíkovi nebude realizován. Nutno dát do pořádku evidenci obecních pozemků.

Zapsal Vladyka