Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 9.2.2007 v kanceláři OÚ

Přítomni: 5 členů zastupitelstva
                      12 občanů

Program:

 1. Výsledek hospodaření za rok 2006.
 2. Rozpočet na rok 2007.
 3. Informace - vyhláška o odpadech.
 4. Informace k prodeji a pronájmu části pozemku č.246/27.
 5. Různé.
 6. Diskuse

Starosta zahájil schůzi v 1915 hodin a předal slovo hospodářce Evě Dvořákové.

 1. 24.11.2006 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření se závěrem "bez závad". Další kontrola byla na placení sociálního a zdravotního pojištění se závěrem "bez závad". Konečná kontrola proběhne v dubnu 2007.
  Hospodářka seznámila s jednotlivými položkami z výkazu hospodaření roku 2006.
  Hospodářský výsledek po zdanění 254 010,25 Kč
  Běžná činnost - konečný stav 288 956,84 Kč
  Hospodářská činnost 446 164,25 Kč
  Celkový konečný zůstatek k 31.12.2006 je 735 121,09 Kč (Podrobně zde)
  Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky kontrol hospodaření a souhlasí s uzávěrkou hospodaření za rok 2006.
 2. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný. Na straně příjmů i výdajů je částka 1 385 000 Kč. Zastupitelstvo s návrhem souhlasí.
 3. Starosta seznámil přítomné se záměrem zpracovat vyhlášku o odpadech. Je připraven návrh vyhlášky. Občané budou mít popelnice. Návrh plateb je zhruba na úrovni poloviny nákladů. Náklady na odpady byly loni zhruba 62 000 Kč. Návrh platby je ve výši 200 Kč na občana. Splatnost k 31.3. běžného roku. Návrh bude vyvěšen k seznámení a připomínkování.
 4. Starosta informoval o záměru prodeje pozemku 246/27. Manželé Brabcovi požádali o pronájem části tohoto pozemku kvůli přístupu na svoji parcelu. Starosta doporučuje vyhovět, a manželům Brabcovým pozemek ve vytyčené části pronajmout. Je vytyčený pozemek o rozměrech 3x5,6m=16,8m2. Návrh pronájmu za cenu 0,10 Kč za m2 a den. Zastupitelstvo s návrhem souhlasí všemi hlasy.
 5. Starosta seznámil s návrhem na vypracování územního plánu. Zastupitelstvo souhlasí s návrhem.
  Je objednáno 46 vstupenek na představení do Č. Krumlova na 30.6.2007. Cena vstupemky je 590 Kč. Obec zaplatí vstupenky a vybere potom vstupné od lidí. Autobus bude hradit obec. Zastupitelstvo souhlasí s navrženým postupem.
 6. Pan Rynda - jak se bude platit případná druhá popelnice? - je třeba dořešit.
  Pan Hrňák - je třeba zjistit jaké druhy popelnic jsou firmy schopny odvážet.

  Zapsal Horní