Zápis

ze schůze zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 23.6. 2006  v kanceláři OÚ.

Přítomni: 5 zastupitelů
                      5 občanů

Program:
  1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
  2. Závěrečný účet roku 2005
  3. Změna rozpočtu roku 2006;
  4. Volby do zastupitelstva
  1. Hospodářkaobce Eva Dvořáková seznámila zastupitelstvo s průběhem a výsledkem přezkoumání hospodaření obce za rok 2005. Nebyly zjištěny nesrovnalosti. Zatupitelstvo se závěrem souhlasí..
  2. Hospodářka seznámila přítomné se závěrečným účtem roku 2005. Zastupitestvo účet schválilo.
  3. Hospodářka navrhla změnu rozpočtu. Navýšení rozpočtu o 55 548 Kč na straně příjmů i výdajů. Zastupitelstvo 1. změnu rozpočtu schválilo
  4. Zastupitelstvo schválilo počet členů zastupitelstva do voleb 2006 na 7.

Zapsal Dvořák;