Zápis

ze schůze zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 11.3.2005  v kanceláři OÚ.

Přítomni: 5 zastupitelů
                      1občan

Program:
Úprava schváleného rozpočtu.

Hospodářka Eva Dvořáková přednesla návrh na úpravu rozpočtu o 80 000 Kč na straně příjmů i výdajů. Jedná se o dotaci na tělocvičnu. S tímto dodatkem zastupitelstvo jednohlasně souhlasilo.

Zapsal Horní