Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 26.3.2004  v kanceláři OÚ od 1930 hodin..

Přítomni: 4 zastupitelé
                      1 občan

Program:
  1. Projednání žádosti o stavební povolení.
  2. Směna pozemků.
  3. Prodej pozemků.
  1. Zastupitelstvo nemůže souhlasit se zahájením stavebního řízení, protože pan Kubát a další spoluvlastníci dotčených pozemků nedodali vyjádření vlastníků okolních pozemků.
  2. Zastupitelstvo souhlasí s návrhem směny pozemků parc. č. 561 a 571/2 o celkové výměře 1 082 m2 za pozemky blíže k obci č. 36/1, 36/2, 36/4 a 36/8 o celkové výměře 918 m2.
  3. Zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemků č. 589 a 33/2.

Zapsal Horní