Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva, konaného dne 7.3.2003 v kanceláři OÚ Druhanov.

Přítomno: 4 zastupitelé
                      1 občan

Program:
  1. Projednání smlouvy o výkonu přenesené působnosti
  2. Dar souboru Gaudeamus
  1. Starosta zahájil schůzi v 1915 a seznámil přítomné s návrhem smlouvy o přenesení působnosti na jejímž základě budou orgány města Světlá n.S. místně příslušnými orgány v řízeních pro správní obvod obce Druhanov. Zastupitelstvo s návrhem smlouvy souhlasí.
  2. Starosta navrhl dar pro sbor Gaudeamus ze Světlé n.S. Zastupitelstvo souhlasí s peněžitým darem ve výši 3000 Kč.

Zapsal Horní