Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konaného dne 28.6. 2002 v kanceláři OÚ. Začátek v 19 hodin.

Přítomno: 6 poslanců obecního zastupitelstva
                      2 občané

Program:
  1. Prodej akcií ČS.
Schůzi zahájil starosta obce p. Moravec a pověřil zápisem Vladyku Jana a ověřovateli Ing. Josefa Horního a V. Malinu.

Po informaci starosty a návrhu prodat akcie ČS, byla k této problematice diskuse, která vyústila v hlasování, kdy byl prodej akcií schválen všemi přítomnými.

Zapsal Vladyka