Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov a veřejné schůze, konané dne 20.4.2001. Začátek v 19 hodin.

Přítomno: 7 členů obecního zastupitelstva
                      15 občanů

Program:
 1. Finanční záležitosti.
 2. Rekonstrukce obecního domu.
 3. Diskuse, závěr.
 1. Hospodářka obce seznámila schůzi s výsledky hospodářského a finančního auditu a finanční kontroly, provedené pracovnicemi finančního odboru okresního úřadu. Výsledek auditu je "bez výhrad a bez připomínek". Audit byl schválen všemi hlasy, dotazy nebyly.
 2. Starosta obce seznámil schůzi se záměrem a variantami rekonstrukce obecního domu a požádal o zapojení do diskuse.
  Ing. Horní - doporučuje přistavět podélnou chodbu, aby se mohl využít horní prostor.
  Malina - doporučuje kamenné zdivo vybourat.
  Bašta - doporučuje totéž.
  Vladyka - vyzývá k diskusi a podpoře jednotlivých variant.
  Dvořáková - doporučuje akci rozplánovat na více let, aby se mohla čerpat státní dotace.
  Vladyka - podporuje návrh pana Horního a paní Dvořákové.
  Starosta dává hlasovat o požádání státní dotace na hodnotu stavby do 500.000 Kč.

Zapsal Vladyka