Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konaného dne 17.3.2000 v kanceláři OÚ. Začátek v 19 hodin.

Přítomno: 5 členů obecního zastupitelstva
                      4 občané

Program:
  1. Schválení auditu hospodaření za rok 1999.
  2. Schválení vyhlášky obce o územním plánu.
  3. Projednání stavu v požární ochraně.
  1. Hospodářka obce seznámila zastupitelstvo obce s výsledkem auditu hospodaření obce za rok 1999. Po diskusi byl audit schválen, jelikož bylo hospodaření bez závad. Pro hlasovalo 5 zastupitelů. Současně byl schválen i výsledek hospodaření obce za rok 1999.
  2. Pan Ing. Horní seznámil s textem vyhlášky obce o územním plánu obce a s dotčenými pozemky pro výstavbu veřejně prospěšných staveb. Po diskusi byla vyhláška všemi hlasy přijata.
    Dále starosta seznámil se smlouvou o smlouvě budoucí ohledně plynovodu Ovesná Lhota - Světlá nad Sázavou. Smlouva byla přijata obecním zastupitelstvem.
  3. Byl projednán stav v požární ochraně obce s kterým seznámil starosta obce. Návrh požárního řádu byl všemi hlasy schválen. Všemi hlasy byly rovněž schváleny výsledky dohlídky o stavu požární ochrany v obci, provedené M. Korábovou z odboru prevence HZS okresu.

Zapsal Vladyka