Zápis

ze schůze zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 14.5. 2010 v kanceláři OÚ

Přítomni: 4 zastupitelé
                      1 občan

Program:
    Projednávání smlouvy o zřízení věcného břemene.

Starosta obce přednesl návrh projektanta k rekonstrukci obecní prodejny. Návrh se týká zřízení věcného břemene pro společnost ČEZ Distribuce, a.s. Předmětem věcného břemene bude konzola (2x) ve štítu, kabel NN pod omítkou a skříň SS300 (600 x 400 mm) ve zdi obecní budovy.
Zastupitelé s tímto návrhem souhlasili bez výhrad.

Zapsal: Horní

Ověřili:  Dvořáková, Malina