Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 26.6.2009 v kanceláři OÚ

Přítomni: 5 zastupitelů
                      4 občané

Program:
  1. První změna rozpočtu na rok 2009
  2. Projednání závěrečného účtu 2008
  3. Diskuse
Starosta zahájil schůzi v 1900 hodin, přívítal přítomné a seznámil je s programem.
  1. Hospodářka obce seznámila se změnou rozpočtu v důsledku přijetí dotace a výdajů na volby do parlamentu EU. Na straně příjmů i výdajů se jedná o změnu ve výši 16 035 Kč. Zastupitelstvo obce se změnou souhlasilo.
  2. Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce, zastupitelé s ním byli seznámeni. Zastupitelstvo závěrečný účet roku 2008 schválilo bez výhrad.
    Přezkoumíní hospodaření proběhlo 26.3.09. Chyby ani nedostatky nebyly zjištěny. Zastupitelstvo výsledek přezkoumání schválilo bez výhrad.
  3. Diskuse se zabývala plánovanou rekonstrukcí prodejny. Zatím není zpracován plán ani není stavební povolení. Plánované zahájení prací se tím výrazně opozdilo. Je třeba reagovat na tuto skutečnosta změnit plánované termíny. Starosta v příštím výdnu navštíví projekční kancelář a další bude dohodnuto až dle stavu projektu.

Zapsal Horní