Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 8.2.1996 v kanceláři OÚ. Začátek v 1900 hod.

Přítomno: 5 členů obecního zastupitelstva, 7 občanů
Omluveni: Vladyka Jan - nemoc, Vlček Josef - v zaměstnání

Program:
 1. Schválení hospodaření za rok 1995 a inventury k 31.12.1995
 2. Schválení rozpočtu na rok 1996.
 3. Záměry o rozšíření bytové výstavby v obci.
 4. Vyhláška o místních poplatcích.
 5. Audit za rok 1995
Průběh schůze:
Schůzi zahájil starosta p. Moravec - seznámil s programem. S hospodařením seznámila paní Dvořáková.
 1. Při auditu proběhla kontrola. Rozpočet byl v jedné položce překročen. Plán v rozpočtu asi 8.000 Kč překročeno na 32.000 Kč. Ostatní položky byly vedeny správně a nejsou připomínky a námitky proti schválení hospodaření.
  Počáteční zůstatek na účtě k 1.1.1995 BÚ 173.004,40 Kč
  Příjmy celkem 968.812,42 Kč
  Celkem k dispozici 1.141.816,82 Kč
  Výdaje celkem 397.936,18 Kč
  Stav k 31.12.1995 743.880,64 Kč
  z toho BÚ 278.664,50 Kč
  465.216,14 Kč
  Příjmy BÚ 327.411,72 Kč
  Výdaje BÚ 221.751,62 Kč
  Příjmy HČ 641.400,70 Kč
  Výdaje HČ 176.184,56 Kč
  Zisk ve výši 33.688,14 Kč bylo schváleno ponechat na rozvoj hospodářské činnosti.
  Zastupitelstvo souhlasí s uložením částky 650.000 Kč na termínovaný vklad s automatickým obnovením s jednoměsíčním cyklem.
  Zastupitelstvo souhlasí s výsledkem auditu a schvaluje hospodaření za rok 1995
 2. Zastupitelstvo souhlasí s návrhem zakoupit do vodárny radiátor, nákup kopírky a dávat občanům starším 70 let dar k vánocům ve výši 500 Kč. Dále schvaluje zvýšení limitu částky pro dary k životnímu jubileu na 500 Kč.
  Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 1996.
 3. Zastupitelstvo schvaluje záměr na podporu bytové výstavby v obci. Prodej stavebních pozemků za nízké ceny pro zájemce a zajištění inženýrských sítí. Pro výstavbu jsou vytypovány tři lokality.
 4. Vyhláška o místních poplatcích:
  Poplatky ze psa: 1 pes - 50 Kč, 2. pes 75 Kč. Snížení mají invalidní osoby.
  Vyhláška byla schválena. Občané budou s vyhláškou seznámeni ve vývěsce obecního úřadu.

Zapsal Horní