Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konaného dne 17.2.1995 v kanceláři OÚ. Začátek v 1900 hod.

Přítomno: 6 členů obecního zastupitelstva, 7 občanů

Program:
 1. Odsouhlasení finančního hospodaření za rok 1994
 2. Schválení rozpočtu na rok 1995.
 3. Diskuse.
Schůzi zahájil starosta obce Miloslav Moravec
 1. Zprávu o hospodaření podala hospodářka E. Dvořáková.
  Příjmy za rok 1994 598.027,12 Kč
  Výdaje za rok 1995 631.646,34
  Hodnota vodovodu 1.916.861 Kč
  Stav účtu k 1.1.1994 206.623,62 Kč
  Stav účtu k 31.12.1994 173.004,40 Kč
  Starosta seznámil zastupitelstvo s auditem hospodaření za rok 1994. Zpráva auditu i samotné hospodaření bylo po diskusi schváleno bez připomínek.
 2. Plánované výdaje i příjmy v roce 1995 hospodářka navrhuje ve výši 814.600 Kč. Po návrhu byl odsouhlasen nákup mincovního telefonu, jako služba pro občany. Návrh rozpočtu byl schválen všemi hlasy.

Zapsal Vladyka