Zápis

ze schůze zastupitelstva, konané dne 12.3.1993 v kanceláři. Začátek v 1830 hodin.

Přítomno: 9 členů obecního zastupitelstva, 28 občanů

Program:
 1. Daně z nemovitostí
 2. Vyhláška na rok 1993
 3. Ukončení finančního roku 1992
 4. Rozpočet na rok 1993
 5. Vodovod
 6. Lesy
 7. Diskuse
 1. Po zahájení starostou obce p. Moravcem se ujala slova paní Dvořáková a seznámila občany s daní z nemovitosti a to ve stručnosti se základní sazbou, s úlevami na dani atd. Bližší vysvětlení podá paní Koubská 5. dubna, nebo paní Dvořáková po školení na finančním úřadě 15.3.
 2. Vyhlášky na rok 1993 jsou beze změny. Bylo odsouhlaseno,že poplatky budou placeny hotově naproti potvrz. bloku - ne složenkou.
 3. Paní Dvořáková seznámila s hospodařením obce za rok 1992.
  Příjmy celkem 163 006,96 Kčs Výdaje celkem 158 005,72 Kčs
  + půjčka od okresního úřadu 200 000 Kčs. Zůstatek k 31.12.1992 - 205 001,24 Kčs
 4. Rozpočet na rok 1993 přednesla hospodářka paní Dvořáková. Starosta obce p. Moravec probíral dotace od státu.
 5. Starosta seznámil přítomné s rozpočtem na vodovod. V současné době je zakoupen kabel v hodnotě 76 598,-Kčs, jsou objednány skruže na studnu 8 ks průměr 1 m. Starosta otevřel diskusi ohledně práce kolem vodovodu. Dal návrh, aby každý zástupce rodiny odpreacoval 100 hodin, nebo složil 2 500 Kčs, kromě přípojky k vlastnímu domu. Tento návrh zatím zůstal otevřen. v první řadě by se plánovaly práce na studni.
 6. Lesy - starosta seznámil přítomné se stavem lesů, které jsou značně napadeny kůrovcem a je třeba do 30. dubna napadené kusy vykácet a z lesa odstranit. Starosta též seznámil s cenou dřeva, dle kvality dřeva, co dostane obecní úřad za vykácenédřevo na pile.
 7. Diskuse
  Starosta podal návrh na zvýšení platů pana Moravce, Maliny, Vladyky a paní Dvořákové. Schváleno všemi hlasy. Podává se návrh na dřívější odjezd autobusu (ranní 6,35 hod.) alespoň o 5 min kvůli přípoji na Humpolec.

Zapsala Hurská