Zápis

z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Druhanově, konaného dne 8.3.1992 v kanceláři obecního úřadu.

Přítomni: 11 poslanců - Jan Vladyka, Miloslav Moravec, Václav Malina, Josef Sviták, Jaroslav Dvořák ml., Eva Dvořáková, Hana Zadinová, Marie Hurská, Josef Horní, František Toman, Jaroslav Rezek.

 1. Schůzi zahájil nejstarší člen obecního zastupitelstva, Jan VLADYKA
 2. Na návrh byla zvolena volební a mandátová komise ve složení
 3. Zprávu mandátové komise přednesla Eva Dvořáková
 4. Složení slibu: Text slibu přednesla paní Hurská, poslanci podáním ruky řídícímu schůze, vyslovením slova "slibuji" a podpisem, ztvrdili složení slibu
 5. Volba starosty a místostarosty
  Předsedkyně volební komise seznámila schůzi, že volba bude provedena tajným způsobem ze dvou kandidátů, vítěz voleb bnude starostou, poražený místostarostou.
  Pan Fiala za nezávislou volební stranu navrhl dva kandidáty - Miloslava Moravce a Václava Malinu.
  Po odevzdání hlasů do urny a sečtení hlasů seznámila paní předsedkyně s výsledkem voleb:
  Miloslav Moravec 7 hlasů, Václav Malina 4 hlasy.
 6. Vystoupení starosty pana Miloslava Moravce:
  Poděkoval za zvolení a požádal všechny občany o pomoc při práci a zajištění chodu obce. Prvním hlavním úkolem bude zajistit hospodaření v obecních lesích, jelikož příjmy z lesů budou hlavním příjmem do obecní pokladny. Rovněž bude nutno řešit zásobování obce vodou, jelikož Světlá n.S. nedokázala tento problém řešit a měla zájem pouze o těžbu v obecních lesích. To byly hlavní důvody, proč se obec po násilném sloučení s městem Světlá za totalitního systému, opětosamostatnila.
 7. Diskuse
  Vladyka poukázal na uplatňování vlastnických vztahů obce na obecní lesy a zemědělskou půdu.
  Toman, Moravec, Dvořák - hovořili aby obec uplatnila nárok na část katastrálního území části Josefodolu, o kterou byla obec administrativně připravena i přes výslovný nesouhlas občanů. Doklady k tomu jsou. Odnětí Josefodolu od obce bylo v roce 1960.
  Usnesení
   Obecní zastupitelstvo schvaluje:
  1. Volbu starosty obce v osobě Miloslava Moravce ml. Druhanov č.7
  2. Volbu místostarosty v osobě Václava Maliny Druhanov č. 22
  3. Hospodáře obce Evu Dvořákovou Druhanov č.13
  4. Správu a písemnou agendu Jana Vladyku Druhanov 27
  5. Pro příští zasedání ukládá starostovi připravit návrh na složení komise finanční a kontrolní.
  Usnesení bylo schváleno všemi hlasy.

Zapsal Vladyka