Zápis

ze schůze zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 4.3.2005  v kanceláři OÚ.

Přítomni: 6 zastupitelů
                      4 občané

Program:
 1. Informace o hospodaření roku 2004.
 2. Rozpočet na rok 2005.
 3. Různé
 4. Diskuse.
Schůzi zahájil starosta obce Miloslav Moravec v 19 hodin. Přivítal přítomné, vyjádřil dík za práci zastupitelům i občanům, kteří se podíleli na rekonstrukci obecní budovy. Předal slovo hospodářce Evě Dvořákové.
 1. Hospodářka seznámila s výkazem hospodaření za rok 2004.  
  Tržby 829 959 Kč,
  náklady 346 364 Kč,
  hospodářský výsledek po zdanění 404 354 Kč.
  Běžná činnost
  Počáteční stav  458 903 Kč
  Celkové příjmy 1 499 480 Kč
  Celkem výdaje  1 856 319 Kč
  Konečný stav na účtu 102 064 Kč k 31.12.2004  (Podrobně zde)
 2. Nový rozpočet vychází ze skutečnosti minulého období.
  Celkové příjmy 1 245 000 Kč
  Celkové náklady 1 245 000 Kč
  Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný.
 3. Proběhla kontrola sociálního zabezpečení a odvodů zaměstnanců obecního úřadu. Nebyly zjištěny závady.
  Pěvecký sbor Gaudeamus požádal o dar na jejich činnost. Starosta navrhl 5 000 Kč. Zastupitelstvo s návrhem  souhlasí.
  Starosta seznámil s bezpečnostní situací na světelském obvodě.
  Starosta navrhl zaplatit zájezd do Prahy na muzikál. Obec zaplatí výdaje na autobus. Zastupitelstvo s návrhem souhlasí.
 4. Pan Malina navrhl uvažovat o výstavbě nové čekárny.
  Paní Dvořáková navrhuje jednat s Majorovými (Bilali) o odkoupení části pozemku na dvoře u sálu a uvažovat o posunu jeviště v sále.

Zapsal Horní