Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 27.2.2004 v 19  hodin v kanceláři OÚ.

Přítomni: 5 zastupitelů
                      11 občanů

Program:
 1. Stav  rekonstrukce obecní budovy.
 2. Informace o hospodaření za rok 2003.
 3. Schválení rozpočtu na rok 2004.
 4. Různé
 5. Diskuse
 1. Schůzi zahájil starosta p. Moravec. Polovina akce je dokončena. V budově už proběhlo několik akcí. Na další část jsou už objednány panely.
 2. Informaci o hospodaření podala hospodářka Eva Dvořáková.
  Počáteční stav k 1.1. 555 966
  Celkem příjmy 1 377 826
  Celkem výdaje 1 474 889
  Konečný stav účtu 458 903
  Na hospodářském účtu je zisk 267 262
  Zisk bude zahrnut do rozpočtu na rok 2004. (Podrobnější údaje zde.)
 3. Návrh přednesla také hospodářka. Celkový návrh vychází ze skutečnosti loňského roku.
  Příjmy 1 349 000
  Výdaje 1 349 000

 4. Diskuse. Příště bude již kancelář přestěhována do přísálí.

Zapsal Horní