Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konaného dne 27.2.2003 v kanceláři obecního úřadu.

Přítomno: 6 členů obecního zastupitelstva
                      10 občanů

Program:
 1. Seznámení s hospodařením za rok 2002.
 2. Schválení rozpočtu na rok 2003.
 3. Posouzení návrhu studie přestavby budovy obecního úřadu.
 4. Různé a diskuse.
 1. Schůzi zahájil starosta obce v 1845 hodin a předal slovo hospodářce Evě Dvořákové.
  Počáteční stav k 1.1.2002.......440 057,09 Kč
  Příjmy celkem..................1 534 345,99 Kč
  Výdaje celkem...................902 613,91 Kč
  Konečný zůstatek k 31.12.2002...1 071 789,17 Kč
  Zisk roku 2002 bude celý rozpočtován do roku 2003.
  (Podrobně zde).
 2. S návrhem rozpočtu seznámila hospodářka Eva Dvořáková. Návrh vychází ze skutečnosti roku 2002 a je sestaven jako vyrovnaný:
  Daňové příjmy ................ 682 530,- Kč
  Z hospodářské činnosti ....... 477 000 Kč
  Počáteční zůstatek ........... 555 970 Kč
  Celkové příjmy ........... 1 717 000 Kč
  Výdaje na silnice .............. 80.000,- Kč
  Autobus ........................ 50 000 Kč
  Základní škola ................. 72 000 Kč
  Na knihovnu ..................... 4 000 Kč
  Na kroniku ..................... 11 000 Kč
  Na kulturu, dary a pohoštění ... 25 000 Kč
  Veřejné osvětlení .............. 23 000 Kč
  Inženýrské sítě..................60 000 Kč
  Odpady - odvoz...................30 000 Kč
  Požární ochrana................. 30 000 Kč
  Zastupitelstvo...................87 000 Kč
  Místní správa .................1 195 000 Kč včetně rekonstrukce OÚ
  Vrácení záloh....................50 000 Kč
  Celkem.........................1 717 000 Kč
  Zastupitelstvo s návrhem rpzpočtu souhlasí a schvaluje ho, tak, jak byl navržen. (Podrobně zde.)
  Hospodářka navrhla zvýšení pokladní zálohy z limitu 1 000 Kč na 2 000 Kč. Zastupitelstvo s návrhem souhlasí.
 3. Projekt je třeba rozdělit na etapy tak, aby bylo zajištěno snadnější financování. Část vytěženého dřeva z obecního lesa se bude nechávat na stavební dřevo - krovy a prkna pro rekonstrukci. Návrh půdorysu rozložení stavby prošel bez zásadních připomínek. Zastupitelstvo souhlasí s návrhem.

Zapsal Horní