Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva, konaného dne 11.2.2000 v kanceláři OÚ. Začátek v 19 hodin.

Přítomno: 6 členů obecního zastupitelstva
                      6 občanů

Program:
 1. Finanční hospodaření za rok 1999, schválení.
 2. Schválení rozpočtu.
 3. Činnost v hasičském sboru.
 4. Diskuse.
 1. S finančním hospodařením obce za rok 1999 dle jednotlivých kapitol příjmů a vydání seznámila hospodářka obce. Zůstatky na účtech:
  BÚ - 381.126,14 Kč
  HČ - 128.389,87 Kč
  Vlček a ostatní členové poukazovali na velké výdaje na čerpání vody a enormní navýšení za školné. Po diskusi bylo finanční hospodaření schváleno.
 2. Hospodářka obce po shromáždění připomínek poslanců a občanů k sestavení rozpočtu, seznámila zastupitelstvo s návrhem rozpočtu na rok 2000. Návrh v rozsahu:
  příjmy - 1.101.000,- Kč
  výdaje - 1.101.000,- Kč
  byl přijat všemi hlasy zastupitelstva. Současně byla zvýšena cena dodávek vody občanům na 7 Kč/m3 a podnikatelům na 15 Kč/m3
 3. Místostarosta seznámil se zápisem z kontroly z ZDH v Havlíčkově Brodě a navrženými opatřeními k odstranění závad. Po diskusi byla navržená opatření přijata. Byly stanoveny konkrétní osoby k odpovědnosti.

Zapsal Vladyka