Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 19.12.2008 v kanceláři OÚ

Přítomni: 6 zastupitelů
                      2 občané

Program:
 1. Pátá změna rozpočtu
 2. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2009
 3. Rozpočtový výhled na roky 2010 - 2012
 4. Schválení oběhu účetních dokladů
 5. Schválení směrnice o zabezpečení zákona 320/2001
 6. Různé
Starosta zahájil schůzi v 1900 hodin.
 1. Návrh změn přednesla hospodářka Eva Dvořáková. Příjmy budou celkově navýšeny o 913 200 Kč a výdaje sníženy o 498 500 Kč. Nebyl uskutečněn plánovaný nákup pozemků po zemřelém Vladislavu Šimkovi.
  Koncový rozpočet roku 2008 bude přebytkový.
  Zastupitelstvo se změnami rozpočtu sohlasilo bez výhrad.
 2. Návrh rozpočtového provizoria představila hospodářka Eva Dvořáková. Návrh provizoria je ve výši 1 640 000 Kč na straně příjmů i výdajů. Návrh vychází ze skutečnosti roku 2008 a z rozpočtového výhledu na rok 2009.
  Návrh provizoria zastupitelstvo schválilo bez výhrad
 3. Hospodářka zastupitelstvo seznámila s rozpočtovým výhledem na roky 2010-2012. Zastupitelstvo s výhledem souhlasilo.
 4. Hospodářka seznámila s dokumentem "Oběh účetních dokladů obce Druhanov" Zastupitelstvo se zpracovaným dokumentem, který vychážzel ze změny legislativy souhlasilo bez výhrad.
 5. Hospodářka seznámila s dokumentem "Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správe a o změně některých zákonů." Směrnice vychází ze změny legislativy. Zastupitelstvo souhlasilo s představenou směrnicí dokumentu bez výrhad.
 6. Starosta Miloslav Moravec jmenoval intentarizační komisi pro inventury roku 2008 ve složení: Josef Horní - předseda, Josef Sviták ml. a Rezek Jiří - členové.

Zapsal Horní