Zápis

ze schůze zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 7.1.2011 v kanceláři OÚ.

Přítomni:  7 zastupitelů
                      2 občané

Program:
  1. Vyhláška č. 1/2011 - poplatky za psy
  2. Vyhláška č. 2/2011 - o odpadech
  3. Prodej pozemků - návrh.


ad 1.
Hospodářka seznámila zastupitelstvo s novým návrhem obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o místním poplatku ze psů.
Zastupitelé návrh vyhlášky schválili bez výhrad.

ad 2.
Hospodářka seznámila s návrhem obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstaňování komunálních odpadů.
Zastupitelstvo s návrhem souhlasilo bez výhrad.

ad 3.
Starosta seznámil s návrhem na odprodej obecních pozemků č. 587/4 - 9 m2, část parcely 36/8, 36/6 a 36/7 o celkové výměre cca 500 m2. Pozemky budou prodávány za cenu 40 Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
Zastupitelstvo s návrhem souhlasilo.

Zapsal: Horní