Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 26.2.2010 v kanceláři OÚ

Přítomni: 5 zastupitelů
                      9 občanů

Program:
 1. Rozpočet na rok 2010
 2. Výsledek hospodaření roku 2009
 3. Plán akcí na rok 2010
 1. Návrh rozpočtu přednesla hospodářka obce p. Dvořáková
  příjmy - nedaňové 11 000,- Kč
            - daňové vč. dotací 1 224 000,- Kč
  Celkem    1 235 000,- Kč

  Výdaje  - údržba silnic  30 000,- Kč
               - autobus 24 000,- Kč
               - školství  189 000,- Kč
               - knihovna  6 000,- Kč
               - kultura 24 000,- Kč
               - rozhlas, televize 2 700,- Kč
               - územní plánování 800,- Kč
               - veřejné osvětlení - opravy  22 000,- Kč
               - odpady  120 000,- Kč
               - vzhled obce  15 000,- Kč
               - požární ochrana  50 000,- Kč
               - zastupitelstvo  100 000,- Kč
               - činnost místní správy  651 500,- Kč
  Celkem    1 235 000 Kč
  Zastupitelstvo obce odsouhlasilo navrhovaný rozpočet.
   
 2. Hospodářská činnost 2009
  tržby  -      347 432,72 Kč
  náklady -   643 508,82 Kč

  Běžná činnost
  počáteční stav   1 516 987,39 Kč
  tržby                 1 544 112,84 Kč
  náklady             1 563 934,56 Kč
  Konečný stav    1 497 165,67 Kč
  Výsledek hospodaření za rok 2009 zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 3. Starosta obce seznámil s plánem rekonstrukce prodejny. Dále informoval o záměru převodu pozemku od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na obec.

Zapsal:  Dvořák