Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 20.2.2009 v kanceláři OÚ

Přítomni: 6 zastupitelů
                      omluven J. Vlček
3 občané

Program:
 1. Výkaz hospodaření roku 2008
 2. Schválení rozpočtu roku 2009
 3. Rozhodnutí k dotaci na Czech POINT
 4. Výběr dodavatele Czech Point
 5. Návrh k nákupu pozemku 366/2
 1. Výkaz hospodaření - seznámila hospodářka obce Eva Dvořáková. Tržby 795 862,69 Kč, náklady 558 526,95 Kč, hospodářský výsledek po zdanění 237 335 Kč.
  Běžná činnost - příjmy 2 490 404,36 Kč, výdaje 1 583 098,35 Kč.
  Celkový zůstatek na účtech k 31.12. 2008 činil 1 945 326,63 Kč.
  Výsledek hospodaření roku 2008 zastupitelstvo vzalo na vědomí.
 2. Rozpočet je navržen jako přebytkový. Na straně příjmů 2 853 700 Kč, na straně výdajů 1 640 000 Kč. Zastupitelstvo takto navržený rozpočet jednomyslně schválilo.
 3. Zastupitelstvo schválilo Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osa 2, oblast intervence 2.1 v rámci výzvy č. 02 "eGovernement v obcích - Czech POINT"
 4. Obec Druhanov neuplatňuje interní předpis upravující výběrové řízení do 2. mil. Kč (zakázky malého rozsahu), provedla proto průzkum trhu za účelem pořízení majetku co nejhospodárnějším způsobem. Zastupitelé souhlasili s výběrem firmy Autocont.
 5. Starosta obce informoval o návrhu zakoupit pozemek č. 366/2 o výměře 5 091m2. Pozemek je nabízen k prodeji Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Zastupitelé s návrhem souhlasili v poměru 5 pro návrh , 1 se zdržel hlasování. Po krátké diskusi byla navržena cena za tento majetek 160 366,50 Kč. S tímto návrhem souhlasili všichni přítomní členové zastupitelstva.
Usnesení:
 1. Zastupitelé berou na vědomí Výkaz hospodaření roku 2008
 2. Zastupitelstvo schválilo přebytkový návrh rozpočtu na rok 2009
 3. Zastupitelstvo schválilo Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného operačního programu, pritoritní osa 2, oblast intervence 2.1 v rámci výzvy č.2 "eGovernment v obcích - Czech POINT."
 4. Obec Druhanov neuplatňuje interní předpis upravující výběrové řízení do 2. mil. Kč (zakázky malého rozsahu), provedla proto průzkum na trhu za účelem pořízení majetku co nejhospodárnějším způsobem. Zastupitelstvo schválilo jako dodavatele firmu Autocont.
 5. Zastupitelstvo schválilo nákup pozemku č. 366/2 o výměře 5 091m2 za částku 160 366,50 Kč.

Zapsal Horní