OBEC DRUHANOV


Obecně závazná vyhláška

č. 3/2017,

o volném pohybu psů na veřejném prostranství.Zastupitelstvo obce Druhanov se na svém zasedání dne 30.6.2017 usneslo vydat na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 10 písm. c), písm. d), v souladu s § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):Čl. 1

Úvodní ustanovení

Touto vyhláškou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích obce a některá pravidla k užívání zařízení obce sloužící potřebám veřejnosti.


Čl. 2

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

  1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství1 v obci, která jsou graficky vyznačena na mapce v příloze k této obecně závazné vyhlášce, takto: na těchto veřejných prostranstvích je možný pohyb psů pouze na vodítku.

  2. Splnění povinností stanovených v odstavci 1. zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem2.

  3. Držitel psa je povinen zajistit, aby pes nosil na veřejném prostranství obce identifikační známku, kterou mu bezplatně vydal správce místního poplatku ze psů.

  4. V případě znečištění veřejného prostranství exkrementy zvířete odstraní neprodleně toto znečištění osoba, která má zvíře v dané chvíli ve své péči.

Čl. 3

Pravidla k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti

Zakazuje se vstup se zvířaty do zařízení obce sloužící potřebám veřejnosti, která jsou označena nápisem: „zákaz vstupu se zvířaty“. Těmito zařízeními jsou zejména budova obecního úřadu, autobusové čekárny, dětské a sportovní hřiště.


Čl. 4

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2007 o zákazu volného pobíhání psů, ze dne 15. 2. 2007.


Čl. 5

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení....................................                                                                         ..........................................

Tomáš Dvořák                                                                                 Miroslav Moravec

místostarosta                                                                                 starosta


Vyvěšeno na úřední desce dne: 30.6.2017

Sejmuto z úřední desky dne:

Příloha (mapka)
1 § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

2 Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba.