OBEC DRUHANOV


Obecně závazná vyhláška

č. 2/2017,


o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce DruhanovZastupitelstvo obce Druhanov se na svém zasedání dne 30.6.2017 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Druhanov, včetně nakládání se stavebním odpadem1).Čl. 2

Třídění komunálního odpadu


 1. Komunální odpad se třídí na:

 1. papír,

 2. plast (včetně PET lahví a nápojových kartonů),

 3. sklo,

 4. kovy,

 5. biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu,

 6. objemný odpad,

 7. nebezpečné složky komunálního odpadu,

 8. směsný odpad.

 1. Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle
  odst. 1 písm. a) až g.


Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

 1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

 2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny u obecního úřadu pro papír, plasty a sklo.

 3. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

 1. biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu - kontejnery hnědé barvy

 2. papír a lepenka - kontejner modré barvy,

 3. plasty a nápojové kartony - kontejner žluté barvy,

 4. sklo barevné – kontejner zelené barvy,

e) sklo bílé – kontejner bílé barvy,

f) kov – kontejner označen nápisem „kov“.

 1. Zvláštní sběrná jáma pro biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu je umístěná u kravína.

 2. Zvláštní sběrná nádoba pro kov je umístěná u kravína.

 3. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.


Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů2) je zajišťován dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených, nebo přímo do sběrného vozu. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu.


Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

 1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).

 2. Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován minimálně jednou ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu.


Čl. 6

Shromažďování směsného odpadu

 1. Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou:

 1. typizované sběrné nádoby popelnice určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,

 2. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

 1. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou společná pro více uživatelů, nebo individuální.Čl. 7

Nakládání se stavebním odpadem

 1. Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

 2. Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.

 3. Vytříděný stavební odpad je možno, na základě dohody s Obecním úřadem Druhanov, ukládat na určené místo.


Čl. 8

Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Druhanov č. 3/2001, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem, ze dne 14. 12. 2001.


Čl. 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení....................................                                                                                 ..........................................

Tomáš Dvořák                                                                                         Miroslav Moravec

místostarosta                                                                                         starostaVyvěšeno na úřední desce dne: 30.6.2017

Sejmuto z úřední desky dne:1) 1) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.

2) 2) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.