OBEC DRUHANOV
VYHLÁŠKA

č. 2/2000
O závazné části územně plánovací dokumentace (ÚPD) obce Druhanov

Obecní zastupitelstvo obce Druhanov se usneslo dne 17.3.2000 vydat podle § 45 písm l), § 24 a § 16 zák.č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a § 29 odst. 2, zák.č. 50/1976 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou

vyhlášku.

Čl.1

ÚČEL VYHLÁŠKY

 1. Vyhláška vymezuje závazné části území obce Druhanov, dle ÚPD schválené zastupitelstvem dne 6.4.1996
 2. Vyhláška stanovuje závazné regulativy pro územní a stavební řízení a popřípadě pro jiná správní řízení o území, v jejich rámci pro vydávání správních rozhodnutí o území, o činnostech a o stavbách v území.

Čl.2

ROZSAH PLATNOSTI VYHLÁŠKY

 1. Tato vyhláška platí pro celé správní území obce Druhanov, tj. katastrální území.
 2. Tato vyhláška platí na dobu neurčitou. Její platnost může být zrušena pouze novou vyhláškou ke změnám a doplňkům schváleného územního plánu nebo k nově schválenému územnímu plánu obce Druhanov

Čl.3

ZÁKLADNÍ POJMY

 1. Pojmy uváděné v této vyhlášce jsou používány shodně s platným zněním Stavebního zákona a prováděcích vyhlášek.
 2. Stavbou je v této vyhlášce míněn jednak objekt, který je vytvářen stavební činností a jednak tato stavební činnost sama.

Čl.4

ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚPD

 1. Části území určené k zastavění
  1. Nízkopodlažní výstavba rodinných domků venkovského typu na pozemcích p.č. 33, 589, 34/1, 99/1 část, 508 část dle ÚPD, 390/1 část dle ÚPD, 373/1 část dle ÚPD, 246/3, 7/1 část dle ÚPD.
  2. Veřejně prospěšné stavby (veřejná komunikace, čistička odpadních vod, dočišťovací vodní plocha), na parcelách p.č. 578/1 část dle ÚPD, 36/5, 36/6, 36/8, 38, 36/7, 77/1, 77/2, 44/2, 44/5 81, 74/2, 79/2, 79/1.
 2. Plochy určené k drobné průmyslové výrobě na parcelách p.č. 67/2, 65/1 část dle ÚPD, 621.
 3. Trvalé travní porosty a veřejná zeleň na parcelách p.č. 104, 103/1, 508/1 část dle ÚPD.
 4. Sportovní plochy na parcelách p.č. 303, 99/1 část dle ÚPD.

Čl.5

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato vyhláška nabývá účinnosti paatnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce obce Druhanov.

Miloslav Moravec - starosta obceVyvěšeno dne 18.3.2000

ZPĚT