Vyhláška obce č. 3/2000

Záměr obce prodat obecní pozemky, jejichž prodej bude projednán a případně odsouhlasen na schůzi zastupitelstva dne 29.12.2000.


K prodeji se navrhují následující pozemky v KÚ Druhanov:

Čísla parcel dle geometrického plánu - 269/5, 269/4, 269/6, 269/2.
Jedná se o pozemky za zahradou čp. 41 k čp. 40. Pozemek je veden jako orná půda.

Dále pozemky parcelní číslo 246/26, 246/27, 246/28 a 246/29

Jedná se o pozemky v šíři 3 m proti jednotlivým parcelám nové výstavby

Miloslav Moravec - starosta

Zveřejněno: 3.12.2000
Sejmuto: 28.12.2000

ZPĚT