VYHLÁŠKA

č. 1/2000

Obec Druhanov vydává ve smyslu §14 odst.1 písm. i a §16 zákona č. 367/1990 Sb., v platném znění po schválení obecním zastupitelstvem, usnesením č. 1/2000 ze dne 10.2.2000 v souladu s §36 odst. 1, písm. f zák.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PO) a § 29 vyhl. č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí některé další ustanovení zák. o PO obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší platnost "Požárního řádu", schváleného obecním zastupitelstvem dne 4.6.1993.

Požární řád obce DRUHANOV

Čl.1

ÚČEL PŘEDPISU

Požární řád stanoví zásady organizace a provádění požární ochrany v obci. Určuje povinnosti fyzických a právnických osob na území obce. Stanovuje úkoly osob pověřených zabezpečením požární ochrany obce a vztah k těmto osobám.

Čl.2

ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY

Za požární ochranu odpovídá obec. K zajištění požární ochrany (dále jen PO) obec:

 1. zřizuje preventistu PO pro zabezpečení požární prevence
 2. zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů ke zdolávání požárů, záchranným pracem a likvidaci následků mimořádných událostí a živelních pohrom,
 3. jmenuje velitele jednotky SDH
 4. projednává přestupky v oblasti požární ochrany
 5. projednává stav PO v obecní radě pololetně, v zastupitelstvu nejméně jednou ročně a vždy po závažném požáru v obci

Čl.3

POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB

Právnické a podnikající fyzické osoby zajišťují, aby ve všech činnostech byly respektovány zásady PO stanovené obecně závaznými předpisy, zákonem ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MV č. 21/1996 Sb., zákonem č. 50/1976 Sb. (stavební zákon) a dalšími předpisy majícími vztah k PO.

Čl.4

POVINNOSTI FYZICKÝCH OSOB

 1. Fyzické osoby jsou povinny:
  1. počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů zejména tím že:
   1. v jejich blízkosti nebudou uloženy snadno hořlavé látky včetně paliv
   2. nebudou ponechána bez dozoru roztopená kamna, zapnuté elektrické nebo plynové spotřebiče, pokud je v návodu od výrobce dozor vyžadován
   3. bude popel ukládán na bezpečné místo
   4. budou dodržovány bezpečné vzdálenosti od stavebních konstrukcí, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot, určené výrobcem
   5. minimální vzdálenost, nelze-li ji dokladovat návodem od výrobce bude u spotřebičů na pevná paliva 800 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm v ostatních směrech, u spotřebičů na kapalné a plynné palivo a elektřinu bude 500 mm ve směru hlavního sálání a 100 mm v ostatních směrech.

  2. Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru při skladování hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, zejména tím, že:
   1. budou k jejich skladování používány přenosné obaly k tomu účelu určené a úniky hořlavých kapalin budou odstraňovány bezpečným způsobem
   2. při používání spotřebiče na propan-butan budou umístěny provozní kovové tlakové nádoby na lehko přístupném snadno větratelném místě, kde se nenachází zdroj otevřeného ohně, zásobní kovové tlakové nádoby budou chráněny před povětrnostními a jinými vlivy a nebudou ukládány v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, na půdách, v garážích, kotelnách, šachtách bytových jader, v místnostech tvořících bytová příslušenství, v místnosstech určených ke spaní a v jiných společenských prostorách, koupelnách a únikových cestách,
   3. tuhá paliva budou skladována odděleně od jiných paliv,
   4. bude dbána zvýšená opatrnost při skladování látek majících sklon k samovznícení nebo skladování a používání hořlavých nebo jiných látek, které mohopu způsobit požár nebo jej dále rozšiřovat,
   5. bezpečnostní vzdálenosti volných skladů sena a slámy (nad 50 m3)budou minimálně:
    • 300 m od závodů, v nichž se na volném prostranství uskladňují snadno hořlavé kapaliny
    • 200 m od krajní koleje železniční trati, je-li kolej železniční trati na náspu
    • 100 m od ostatních průmyslových závodů, zemědělských středisek, lesů a krajní koleje železniční trati
    • 60 m od krajní koleje železniční trati, je-li volný sklad položen alespoň o 6 m výše než železniční kolej
    • 50 m od okrajové budovy souvislé zástavby obcí, činné skládky domovního odpadu, volného skladu sena a slámy
    • 30 m od krajního vodiče el. vedení o vysokém napětí

  3. Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů při manipulaci s otevřeným ohněm zejména tím, že:
   1. bude dbáno zvýšené opatrnosti v topném období a době sucha
   2. při spalování odpadu budou zřizována ohniště jen v bezpečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů, spalovat pod dozorem dospělé osoby, po skončení spalování oheň uhasit a popel uložit na bezpečné místo
   3. při spalování odpadu vzniklého těžební a pěstební činností lesního porostu budou doddržovány tyto zásady:
    • oznámit pálení klestí na územně příslušnou ohlašovnu požárů požární stanice HZS okresu Havlíčkův Brod,
    • tuto činnost provádět dospělou osobou v době souvislé sněhové pokrývky, v ostatních případech musí být určené místo k pálení izolováno pruhem 0,5 až jeden metr, ze kterého se odstraní veškerý hořlavý materiál až na minerální půdu
    • nezakládat ohniště na pařezech nebo v jejich bezprostřední blízkosti a dále v blízkosti větví stromů
    • ohniště opustit, bude-li vyhaslé a řádně prolité vodou
    • jednotlivá ohniště následně kontrolovat alespoň 1x denně po dobu tří až pěti dnů nebo do doby vydatného deště
   4. v lese nebude kouřit, odhazovat hořící nebo doutnající předměty
   5. v lese a 50 m od jeho okraje nebude rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně (vyjma čl. 4 bod 1/C/c)

  4. Zajišťovat pravidelné čištění a kontrolu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv v objektech ve svém vlastnictví, v rozsahu a ve lhůtách stanovených právním předpisem a odstraňovat zjištěné závady.
  5. Udržovat topeniště, komíny a kouřovody v řádném stavu a nepoužívat komíny a spotřebiče paliv, u nichž byla zjištěna závada bránící jejich bezpečnému užívání, až do jejího odstranění
  6. Plnit příkazy a dodržovat zákazy, týkající se požární ochrany na označených místech
  7. Udržovat pořádek na půdách, ve sklepích a na jiných místech na kterých může dojít ke vzniku požáru a ke ztížení požárního zásahu.
  8. Vytvářet v objektech ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání požáru a záchranné práce, neskladovat různé materiály a předměty tak, aby znemožnily přístup k rozvodným zařízením el. energie, plynu a vody nebo ztížily záchranné práce.
  9. Udržovat volné chodby, schodiště a další únikové cesty a východy.
  10. Obstarávat v souladu s předpisy o PO a udržovat v použitelném stavu hasicí zeřízení a jiné věcné prostředky požární ochrany.
  11. Řádně vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, aby nezpůsobily požár a dále pečovat o řádný dozor nad dětmi, dbát oto, aby jim byl zamezen volný přístup k zápalkám ahořlavým látkám.
  12. Umožnit preventivním skupinám provést požární kontrolu k ověření dodržování předpisů o požární ochraně a odstranit zjištěné nedostatky ve lhůtě určené těmito orgány.

 2. Fyzické osoby nesmí:
  1. Provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací.
  2. Poškozovat nebo zneužívat hasicí přístroje nebo věcné prostředky požární ochrany.
  3. Jezdit a stát motorovými vozidly v lese, pokud to není v souvislosti s hospodařením v lese.
  4. Vypalovat travní porosty.

Porušení uvedených povinností, bude-li naplněna skutková podstata přestupku, se postihuje pokutou až do výše 15 000,- Kč.

Čl.5

JEDNOTKY SDH OBCE

Obec zřizuje následující jednotky SDH a požární hlídky:

 1. Jednotky SDH obce: Druhanov
 2. Požární hlídky: --------
 3. Vozidla s výjimkou z pojištění odpovědnosti: PPS 12, č. podvozku 7980/82

Čl.6

ZDROJE POŽÁRNÍ VODY

Obcí jsou stanoveny následující zdroje požární vody:

 1. hydrantová síť: 12 ks hydrantů
 2. požární nádrže: 200m západně od obce
 3. rybníky: Na Losech v obci.
 4. Čl.7

  OHLAŠOVNY POŽÁRU

  V katastru obce jsou tyto ohlašovny požárů:

  1. Druhanov 15, Jiří Rezek, telefon 569 452 831
  2. Druhanov 7, Miloslav Moravec, telefon 569 452 367

  Čl.8

  VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU

  Požární poplach je místní jednotce SDH obce vyhlašován následujícími způsoby: sirénou, ruční sirénou popřípadě zvonem.

  K ověření požárního řádu obce, zejména akceschopnosti jednotky SDH obce, věcných prostředků PO, použitelnosti zdrojů požární ochrany, spojení, zařízení pro vyhlášení požárního poplachu a připravenosti fyzických osob pro případ vzniku požáru se vyhlašuje nejméně jednou ročně prověřovací cvičení.

  Čl.9

  VÝPIS Z POPLACHOVÉHO PLÁNU OKRESU

  1. stupeň: SDH Světlá n.S., PS Ledeč n.S., SDH Číhošť
  2. stupeň: ---
  3. stupeň: ---

  Čl.10
  Tato vyhláška se vyhlašuje dnem 10.2.2000 a nabývá účinnosti dnem 25.2.2000  Podepsáni: Miloslav Moravec - starosta, Jan Vladyka - zástupce starosty  ZPĚT