VYHLÁŠKA
o místních poplatcích

Obecní zastupitelstvo obce Druhanov schválilo dne 8.2.1996 v souladu s ustanoveními §14, 16 a 36 zákona ČNR č. 367/90 Sb o obcích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 15 zákona ČNR č. 56590 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Oddíl I
Základní ustanovení

ČI. 1.

Obec Druhanov vybírá tyto místní poplatky:

 1. Poplatek ze psů
Výkon správy těchto poplatků provádí obecní úřad v Druhanově

Oddíl II
Poplatek ze psů

ČI. 2
Poplatku podléhají psi starší šesti měsíců

ČI. 3
Poplatník
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa a která má na území obce trvalý pobyt nebo sídlo

ČI. 4
Oznamovací povinnost

Poplatník je povinnen oznámit správci poplatku do 30 dnů nabytí psa do vlastnictví. Po dovršení stáří psa šesti měsíců je poplatník povinnen podat přiznání k poplatku a poplatek zaplatit dle ČI. 9.

Povinnost oznámit nabytí psa do vlastnictví má i občan, jehož pes je od poplatku osvobozen a tuto skutečnost musí oznámit správci poplatku.

Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na na osvobození do 30 dnů od jejího vzniku.

Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.

Vlastník nebo správce domu je povinnen na výzvu správce poplatku písemně ohlásit všechny psy v domě chované

ČI. 5
Identifikace psů

Správce polatku případně vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá, nebo je od poplatku osvobozen. Poplatník je povinnen zajistit, aby pes známku nosil. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož vlastníka. Ztrátu nebo odcizení této známky je poplatník povinen správci poplatku nahlásit nejpozději do 7 dnů.

Čl. 6
Sazby poplatků

Poplatek ze psa činí ročně:
1. Za prvního psa 50 Kč
2. Za druhého a dalšího 75 Kč
3. Za prvního psa, jehož vlastníkem je poživatel invalidního, starob. nebo vdovského důchodu, který je jeho jediným příjmem 30 Kč
4. Za druhého a dalšího psa jehož vlastníkem je osoba uvedená v bodě 3 50 Kč

Čl. 7
Osvobození
Poplatek se neplatí ze psů:
1. jejichž vlastníky jsou osoby nevidomé, bezmocné, nebo držitelé průkazek ZTP/P (těžce postižený s průvodcem)

Poplatník de povinnen správci poplatku vždy do 30. příslušného měsíce prokázat, že důvod osvobození trvá, nebo zanikl-li důvod osvobození.

Čl. 8
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
 1. Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené sazby.
 2. Zanikne-li poplatková povinnost musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku oznámit.
 3. ČI. 9
  Splatnost poplatku
  Poplatek je splatný jednou ročně, nejpozději do 31.3. každého roku

  Oddíl III
  Ustanovení společná a závěrečná

  ČI. 10

  Nebudou-li poplatky zaplaceny včas a ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit poplatek vyměřený výměrem až o 50 %.

  Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může mu správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a 37 a z. 337/92 Sb. o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.

  Čl. 11

  Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou (oznamovací) povinnost lze polatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

  Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu zpraven.

  Čl.12

  Správce poplatku může na žádost poplatníka a z důvodu zmírnění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.

  Čl. 13

  Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 9.2.1996

  Jan Vladyka, místostarosta
  Miloslav Moravec, starosta