Druhanov
Kraj Vysočina | okres Havlíčkův Brod


Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

1.  Název: OBEC DRUHANOV
2.  Důvod a způsob založení:
ZÁKON 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
§ 1
Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.
§ 2
(1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
(2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.
3.  Organizační struktura:
Starosta:   Tomáš Dvořák
Místostarosta:
Luboš Svoboda
Úřední hodiny:
Každý pátek 19 až 21 hod.
Obecní úřad
Vedoucí:  Starosta Tomáš Dvořák

Popis činnosti:
místostarosta Luboš Svoboda
hospodářka Jana Svitáková
sedmičlenné obecní zastupitelstvo

Seznam organizací:
Obec nezřizuje žádné oranizace
4.  Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa:
Druhanov 11
582 91 Světlá nad Sázavou
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
Druhanov 11
582 91 Světlá nad Sázavou
4.3 Úřední hodiny:
Každý pátek 19 až 21 hod.
4.4 Telefonní čísla:
569 453 698
4.5 Čísla faxu:
fax obec nemá
4.6 Adresa internetové stránky:
4.7 Adresa e-podatelny:
Podatelna elektronické pošty (oficiální e-mail úřadu): Druhanov@atlas.cz
4.8 Další elektronické adresy:
id datové schránky ar6a77q
5.  Případné platby lze poukázat:
KB H. Brod č.ú.35423521/0100
možné též platby v hotovosti
6.  IČ:
00179591
7.  DIČ:
CZ00179591, nejsme plátci DPH
8.  Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet
9.  Žádosti o informace
Starosta Tomáš Dvořák Druhanov č. 52
Místostarosta Luboš Svoboda Druhanov č. 63
e-mail druhanov@atlas.cz

10.  Příjem žádostí a dalších podání
Starosta Tomáš Dvořák Druhanov č. 52
Místostarosta Luboš Svoboda Druhanov č. 63

11.  Opravné prostředky
Popis podávání opravných prostředků proti rozhodnutí Obecního úřadu Druhanov

Odvolání dle správního řádu je opravným prostředkem proti rozhodnutí vydaném ve správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Odvolání je opravným prostředkem též proti rozhodnutí obce Druhanov nebo jejích orgánů, jako povinného subjektu, o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno.

Dále může být podána stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace za zákonem stanovených podmínek. Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne stanoveného v § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Opravným prostředkem proti příkazu je odpor. Příkazní řízení je zvláštní (zjednodušenou) formou správního řízení, a příkaz vydávaný v příkazním řízení je zvláštním typem správního rozhodnutí. Proti příkazu vydaném ve správním řízení, může ten, jemuž se povinnost ukládá, podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne oznámení příkazu. V případě řízení o přestupku platí, že obviněný z přestupku může proti příkazu podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odpor správnímu orgánu, který příkaz vydal.

Ve vydaných rozhodnutích je vždy uvedeno poučení. V poučení se uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání (odpor), v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání (odporu) rozhoduje. Odvolání a odpor lze podat u obecního úřadu.

Odvolání (odpor) lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštních předpisů [zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů]. Ten, kdo činí podání v elektronické podobě, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.

Opravné prostředky lze podávat osobně písemně nebo poštou:

      1. v úředních hodinách Obecního úřadu Druhanov 

      2. na adresu Obecního úřadu Druhanov 


1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu ve správním řízení podle zákona č. 71/1967 Sb. v platném znění

Odvolání se podávají prostřednictvím toho pracovníka, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě 15 dnů za podmínek stanovených ve správním řádu.

Proti rozhodnutí při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat řádný opravný prostředek. Při porušení zákonnosti může toto rozhodnutí zrušit dle § 127 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění krajský úřad.

Proti opatření, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta.

Proti rozhodnutí při projednávání přestupků v blokovém řízení se nelze odvolat, takovéto rozhodnutí však lze vydat jen se souhlasem osoby z přestupku obviněné.

 

2. Přezkum obecně závazné vyhlášky obce

Odporuje-li obecně závazná vyhláška obce zákonu, vyzve krajský úřad obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li obec nápravu do 30 dnů od doručení výzvy, navrhne krajský úřad Ministerstvu vnitra pozastavení účinnosti této obecně závazné vyhlášky. O tomto návrhu vyrozumí krajský úřad starostu obce.

Ministerstvo vnitra přezkoumá návrh krajského úřadu, a shledá-li, že obecně závazná vyhláška obce je v rozporu se zákonem, rozhodne o pozastavení její účinnosti. Ministerstvo vnitra pozastaví účinnost obecně závazné vyhlášky města v případě jejího rozporu se zákonem i bez návrhu krajského úřadu, pokud není takový podán do 30 dnů ode dne účinnosti obecně závazné vyhlášky města. Rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky nabývá právní moci dnem doručení jeho písemného vyhotovení obecnímu úřadu.

Ministr vnitra podá nejpozději do 15 dnů od pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky města návrh na její zrušení Ústavnímu soudu. Jestliže Ústavní soud tento návrh odmítne, zamítne nebo řízení zastaví, rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce pozbývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí Ústavního soudu nabude právní moci.

Zjedná-li příslušný orgán obce nápravu před rozhodnutím Ústavního soudu o návrhu podle předchozího odstavce, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce zruší do 15 dnů od doručení usnesení příslušného orgánu obce o zjednání nápravy Ministerstvu vnitra.

 

3. Přezkum usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce

Je-li usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce v samostatné působnosti v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem a nejde-li o obecně závaznou vyhlášku obce, vyzve krajský úřad obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li obec nápravu do 30 dnů od doručení výzvy, navrhne krajský úřad Ministerstvu vnitra pozastavení účinnosti takového usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce v samostatné působnosti. O tomto návrhu uvědomí krajský úřad starostu obce.

Ministerstvo vnitra přezkoumá návrh krajského úřadu, a shledá-li, že usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce v samostatné působnosti je v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem, rozhodne o pozastavení jeho výkonu. Ministerstvo vnitra pozastaví výkon usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce v samostatné působnosti pro rozpor se zákonem nebo jiným právním předpisem i bez návrhu krajského úřadu, pokud není takový návrh podán do 30 dnů od jeho schválení příslušným orgánem města.

Není-li proti rozhodnutí Ministerstva vnitra podle předchozího odstavce podán rozklad, podá ministr vnitra do 15 dnů od uplynutí lhůty pro podání rozkladu příslušnému soudu návrh na zrušení usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce. Je-li proti rozhodnutí Ministerstva vnitra podle předchozího odstavce podán rozklad, podá ministr vnitra takový návrh soudu do 15 dnů ode dne rozhodnutí o rozkladu. Zamítne-li soud tento návrh, rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření pozbývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí soudu nabude právní moci.

Zjedná-li příslušný orgán obce nápravu před rozhodnutím soudu o návrhu podle předchozího odstavce, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení účinnosti usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce zruší do 15 dnů od doručení usnesení příslušného orgánu obce o zjednání nápravy Ministerstvu vnitra.

Ustanovení prvních tří odstavců se nepoužijí v případech porušení právních předpisů občanského, obchodního a pracovního práva.

 

4. Informace veřejnosti o opravných opatřeních dle bodů 2 a 3

Pozastaví-li Ministerstvo vnitra účinnost obecně závazné vyhlášky obce nebo výkon usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření města v samostatné působnosti, vyvěsí obec toto rozhodnutí Ministerstva vnitra neprodleně na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů. Totéž platí o nálezu Ústavního soudu.

 

5. Přezkum nařízení obce

Při výkonu přenesené působnosti vydává obec „nařízení obce“. Odporuje-li nařízení obce zákonu, je postup při opravném prostředku obdobný jako v bodě 2 výše.

 

6. Opravné prostředky proti rozhodnutí dle zákona č. 106/1999 Sb.

Proti rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4 (jestliže obecní úřad ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace či nevydal rozhodnutí). Odvolání se podává u obecního úřadu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

O odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání rada obce, ve věcech přenesené působnosti rozhoduje o odvolání krajský úřad.

Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil; za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona (zákon č. 150/2002 Sb. soudní řád správní).12.  Formuláře:
Nejsou dané přesné formuláře.
13.  Popisy postupů – návody pro řešení životních situací:
Veškeré návody na řešení životních situací občanů a podnikatelů jsou umístěny na portálu veřejné správy ČR https://portal.gov.cz/

14.  Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Platné vyhlášky vydané obcí– Znění vyhlášek


Nejdůležitější předpisy, kterými se obec zejména řídí při výkonu samostatné i přenesené působnosti:

Přehled nejdůležitějších právních předpisů,

kterými se ve své činnosti zejména řídí obec Druhanov

Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí jen zákony a obecně závaznými předpisy. Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.

Zákony a nažízení vlády:
- Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v plném znění jejíž součást je Listina základních práv a svobod
- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v plném znění
- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v plném znění
- Zákon č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník, v plném znění
- Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
- Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodnám přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovených skutečností a o změně některých zákonů, v plném znění
- Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
- Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochreně, v plném znění
- Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 280/2009 Sb., o správě daní a poplatků, v plném znění - Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu, v plném znění
- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v plném znění
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v plném znění
- Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, v plném znění
- Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, v plném znění
- Nařízení vl.č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
- Zákon č. 99/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
- Zákon č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v plném znění
- Zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
- Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce
- Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
Další zákony a nařízení vlády upravující samosprávnou činnost obcí a výkon státní správy na svěřeném úseku (matriky, živnostenské podnikání, stavební úřady, životní prostředí, řešení přestupků).14.2 Vydané právní předpisy
Vyhlášky obce
15.  Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Obec poskytuje informace bezplatně.
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Nejsou
16.  Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv
Obec nedisponuje vzory licenčních smluv.
16.2 Výhradní licence
Obec v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.
17.  Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vyřízené žádosti