Nakládání s komunálním a stavebním odpadem
obecně závazná vyhláška obce.

Obecní zastupitelstvo obce Druhanov se usneslo podle § 84 odst. 2, písm. i), zákona č. 128/2000 Sb., dne 14.12.2001 vydat podle § 10 tohoto zákona a v souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Závaznost vyhlášky

 1. Tato vyhláška řeší nakládání s komunálním a stavebním odpadem obce Druhanov.
 2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby které mají na území obce trvalé bydliště, či se na území obce zdržují.

Obecné povinnosti

 1. Každý občan má při své činnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.
 2. Občan má povinnost, v mezích daných výše uvedeným zákonem o odpadech, zajistit přednostní a hospodárné využití odpadů před jejich odstraněním.
 3. Každý je povinen nakládat s odpady pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a ostatními předpisy vydanými na ochranu životního prostřední.

Čl. 2

Základní pojmy

 1. Odpad je movitá věc, které se občan zbavuje, nebo má povinnost se ji zbavit, a přísluší do skupin odpadů podle zákona o odpadech.
 2. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
 3. Obec se stává původcem a vlastníkem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném.

Čl 3

Nakládání s komunálním odpadem

 1. Pro shromažďování a třídění odpadu jsou občanům k dispozici tyto nádoby a zařízení:
  1. kontejner na sklo, papír a plasty, nepřetržitě po celý rok,
  2. mobilní kontejner na ostatní komunální odpad přistavovaný 4x ročně dle předchozí informace (poslední víkend v měsíci březnu, květnu srpnu a listopadu,
  3. svoz nebezpečných odpadů a železného šrotu zajistí obec 1x ročně, dle předchozího oznámení.
 2. Právnické a fyzické osoby podnikající a produkující odpad který má charakter a vlastnosti odpadu komunálního,mohou uzavřít s obcí smlouvu o využívání obecních sběrných zařízení.

Čl. 4

Nakládání se stavebním odpadem

Stavební a zemitý odpad vzniklý při činnosti občanů, případně právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání, a je vzniklý na katastru obce, je povinností osob jej uložit :

Kámen ukládat do výmolů lesních cest určených k opravě.

Čl. 5

Povinnosti fyzických osob

 1. Občané jsou povinni třídit a ukládat neznečištěné sklo, plasty a papír bez jiných příměsí a součástí, do kontejnerů výše uvedených.
 2. Organický odpad (trávu, listí, květiny,ovoce) a popel kompostovat na svých pozemcích a zniklý kompost využívat k hnojení vlastních pozemků, či tyto odpady využít k zaorání do orné půdy, i v užívání družstva.
 3. Veškeré dřevo, taktéž i dřevo z průklestu stromů, využít k topení v lokálních topidlech, případně nabídnout sousedům, či spálit na bezpečných místech.
 4. Ostatní komunální odpad ukládat do přistavených kontejnerů a dbát na to, aby při tom nebylo znečištěno veřejné prostranství. V období mezi přistavením jednotlivých kontejnerů, jsou povinni vhodně odpad skladovat doma.
 5. Nevyužívané léky vracet zpět příslušné lékárně, která je povinna je převzít.
 6. Elektrické akumulátory, galvanické články, baterie, výbojky, zářivky, pneumatiky, oleje a chladničky, mající charakter odpadu, předávat při zpětném odběru prodejci. (§ 38 zákona o odpadech)), který je povinný při nákupu nové věci, starý přijmout. Zpětný odběr může i zajišťovat pověřená osoba splňující podmínky k převzetí těchto nebezpečných odpadů..

Čl. 6

Povinnosti obce

 1. Provádět svoz komunálního odpadu ve vyhlášených termínech. Případnou změnu včas oznámit.
 2. Udržovat provozuschopnost odkladních kontejnerů a jejich čistotu.
 3. Hradit náklady na odvoz a uložení odpadů z kontejnerů.

Čl. 7

Sankce

Porušením povinností při nakládání s komunálním a stavebním odpadem bude postihováno podle obecně závazných předpisů, podle zákona č. 200/1990 o přestupcích a zákona č.185/2001 o odpadech.

Čl. 8

Kontrolní činnost

Dohled nad nakládáním s komunálním a stavebním odpadem vykonává v obci orgán obce Druhanov, vykonávající veřejnou správu v oblasti odpadového hospodářství.

Čl.9

Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se zruší program odpadového hospodářství obce z roku 1995 a jeho pozdějších doplňků.

Čl.10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnost 15 dnů od schválení obecním zastupitelstvem a zveřejnění na veřejné desce, dle účinnosti zákona č. 185/2001 od l.l.2002.


Miloslav Moravec, starosta.

ZPĚT