Obec Druhanov
VYHLÁŠKA
o místních poplatcích

Obecní zastupitelstvo Druhanov se usneslo dne 10.4.1992 podle platných zákonů o místních poplatcích vydat tuto obecně závaznou vyhlášku.

Část I
Článek l

Obecní zastupitelstvo obce Druhanov stanovuje na území obce tyto místní poplatky:

 1. poplatek ze psů
 2. poplatek ze vstupného
 3. dislokační poplatek
 4. poplatek za odsouhlasení drobné stavby
 5. poplatek za osvědčení o zápisu do evidence soukr. podnikatele a umístění provozovny
Část II
Článek 2

Poplatek ze psů:

 1. Poplatek platí fyzická nebo právnická osoba která ue vlastníkem psa a má v obci fcrvalý pobyt.
 2. Poplatek se platí ze psů starších 6 měsíců, vyjma psů užívaných k ochraně nevidomých a nemocných.
 3. Vlastník psa je povinnen podat obecnímu úřadu přiznání k poplatku do 15 dnů od vzniku povinnosti. Poplatek se platí na běžný rok předem nejpozději do 31.3.
 4. Při vzniku poplatkové povinnosti v průběhu roku, poplatek se platí poměrnou částkou za jednotlivé měsíce, nejméně 20 Kčs.
 5. Roční sazba poplatku činí:
  za l psa 50 Kčs , za druhého a dalšího 75 Kčs.
 6. Sazbu poplatku lze snížit až na 50 % poživatelům důchodů jsou-li jejich jediným příjmem, případně nezaměstnaným, na základě žádosti

Článek 3

Poplatek ze vstupného:

 1. Poplatek se platí z tanečních zábav konaných v obci.
 2. Poplatek ze vstupného platí fyzická a právnická osoba neupozději do 15 dnů od konání akce.
 3. Sazba poplatku činí 100 Kčs + náklady za elektrický proud při zajištění úklidu prostor KD po skončení akce, pořadatelem.

Článek 4

Dislokační poplatek:

 1. Dislokační poplatek se platí za umístění kanceláří, provozoven skladů a dalších ploch a zařízení sloužících k podnikatelské činnosti na území obce.
 2. Poplatek platí fyzické a právnické osoby podnika0ící nebo provozující činnost na katastru obce
 3. Splatnost poplatku je čtvrtletní do 5 dnů za uplynulé čtvrtletí.
 4. Sazba poplatku činí l % z maximální výše vypočtené z ročních sazeb za l m2 podlahové plochy pro nájemné z nebytových prostor.
 5. Fyzické osoby podnikající na základě vzláštních předpisů jsou od poplatku osvobozeny po dobu 5 let od vzniku popl. povinnosti.
 6. Obecní zastupitelastvo zplnomocňuje starostu obce uzavřít příp. s poplatníkem smlouvu o úhradě dislokačního poplatku formou služeb a veřejně prospěšných prací.

Článek 5
 1. Poplatek se platí za schválení drobné stavby ohlašovateli.
 2. Sazba poplatku činí 50 Kčs za jednotlivou stavbu
 3. Poplatek je povinnen plátce zaplatit do 15 dnů od schválení stavby

Článek 6

Poplatek za osvědčení o zápisu do evidence soukr. podnikatele a umístění provozovny

 1. Popatek platí fyzické a právnické osoby.
 2. Sazby poplatku činí 50 Kčs.
 3. Poplatek ue povinnen poplatník zaplatit do 15 dnů od vydání osvědčení nebo rozhodnutí.
 4. Část III
  Ustanovení společná a závěrečná.

  Článek 7
  Poplatníci

  Poplatníky jsou fyzické a právnické osoby, jejichž činnosti, nebo v souvislosti s jejíchž činností, vzniká povinnost splnit ohlašovací povinnost ke vzniku poplatkové povinnosti o místních poplatcích v obci. Ohlašovací povinnost jsou poplatníci povinni neprodleně.

  Článek 8

  Nebudou-li poplatky zaplaceny včas, nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50 %. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

  Článek 9

  Poplatky nelze vyměřit ani vymáhat po uplynutí 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém se obecní úřad dozvěděl o skutečnosti, která je předmětem poplatku.

  Článek 10

  O věcech řízení místních poplatků platí zvláštní předpisy.

  Článek 11

  Správu poplatků pro obec Druhanov vykonává obecní úřad Druhanov.

  Článek 12

  Obecní úřad může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých a odůvodněných případech poplatky snížit nebo prominout.

  Článek 13

  Obecní zastupitelstvo ruší vyhlášku o místních poplatcích Městkého zastupitelstva ve Světlé n. S. v obci Druhanov, vyhlášenou 26.3.1991.

  Článek 14

  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. Vyhláška vyhlášena dne 10.4.1992.

  Druhanov dne 10.4.1992.

  starosta Miloslav Moravec

  místostarosta Václav Malina

  ZPĚT