Zastupitelstvo obce Druhanov vydalo dne 16.3.2007 na základě § 10 písm. d) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku č.2.

O zákazu volného pobíhání psů

Zastupitelstvo obce Druhanov vydalo dne 16.3.2007 tuto obecně závaznou vyhlášku

Čl. l

Volné pobíhání psů, není-li stanoveno jinak, se na veřejných prostranstvích obce zakazuje 1).

Čl. 2

Majitelé nemovitostí kde jsou chováni psi jsou povinni zabezpečit tyto budovy a pozemky tak, aby bylo účinně bráněno tam chovaným psům tyto nemovitosti opustit.

Čl. 3

Osoba mající psa na veřejném prostranství je povinná mít jej na vodítku a s ohledem na okolnosti a povahu psa jej také zajistit pevným náhubkem.

Čl. 4

Pustit psa z vodítka lze jen za předpokladu, že je spolehlivě ovládán povely a je opatřen náhubkem.

Čl. 5

Porušení této vyhlášky bude stíháno podle platných předpisů 2).

Čl. 6

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 16.3.2007Ing. Josef Horní.                         Miloslav Moravec
místostarosta                                   starostaNa veřejné desce zveřejněno: 15.2.2007
Sejmuto: …………………

  1. Veřejným prostranstvím jsou podle ust. § 34 zákona 128/2000 Sb. v obcích ve znění pozdějších předpisů: Všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostrou.

  2. Např. § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.