Obecně závazná vyhláška obce Druhanov

č. 1/2007

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadůZastupitelstvo obce Druhanov vydává dne 16.3.2007 podle ustanovení § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanove­ními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:


Článek 1

Základní ustanovení

  1. Vyhláška stanoví poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen "poplatek") a způsob jeho vybírání na území obce Druhanov.

  2. Správu poplatku vykonává Obecní úřad v Druhanově (dále jen "správce poplatku") a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990, o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.


Článek 2

Poplatník

  1. Poplatek platí:

a) fyzická osoba, která má v obci k 1.1. daného roku trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, tento zástupce je povinen obci oznámit příjmení a jména osob, za které poplatek odvádějí

b) fyzická osoba, která má k 1.1. daného roku ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.


Článek 3

Sazba poplatku

4) Sazba poplatku pro poplatníka podle Článku 3 písm. a) i b) této vyhlášky činí 200,- Kč


Článek 4

Splatnost poplatku

5) Poplatek u poplatníka podle Článku 3 písm. a) i b) této vyhlášky je splatný jednorázově nejpozději do 30. dubna daného roku.Článek 5

Vyměření poplatku, sankce, osvobození od poplatku

6) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50%. Poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

7) Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

8) V odůvodněných případech může obecní zastupitelstvo poplatníka od poplatku osvobodit.

9) Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.Článek 6

Účinnost vyhlášky

10) Tuto vyhlášku schválilo zastupitelstvo obce dne 16.3.2007

11) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 16.3.2007
JOSEF HORNÍ                                         MILOSLAV MORAVEC

místostarosta obce                                    starosta obce