<pre>
               Rozpočet dle paragrafů podrobně
za období 1 až 3/2017
Obecní úřad Druhanov - IČO: 00179591


Příjmy
OdPa SpPo Org Text Sch. rozp. v tRozp. po zm.v
0000 1111 0000 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 363,00 363,00
0000 1112 0000 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 40,50 40,50
0000 1113 0000 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 38,00 38,00
0000 1121 0000 Daň z příjmů právnických osob 399,00 399,00
0000 1122 0000 Daň z příjmů práv.osob za obce 45,60 45,60
0000 1211 0000 Daň z přidané hodnoty 733,00 733,00
0000 1334 0000 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 0,51 0,51
0000 1340 0000 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 31,40 31,40
0000 1341 0000 Poplatek ze psů 1,40 1,40
0000 1382 0000 Odvod z loterií a her krom VHP 7,50 7,50
0000 1511 0000 Daň z nemovitých věcí 120,00 120,00
0000 4112 0000 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 57,80 57,80
0000 1 837,71 1 837,71
000 1 837,71 1 837,71

00 1 837,71 1 837,71
0 1 837,71 1 837,71
*
3725 2324 0000 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 15,00 15,00
3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 15,00 15,00
372 Nakládání s odpady 15,00 15,00

6171 2141 0000 Příjmy z úroků (část) 15,00 15,00
6171 3111 0000 Příjmy z prodeje pozemků 80,00 80,00
6171 Činnost místní správy 95,00 95,00
617 Regionální a místní správa 95,00 95,00

61 Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str 95,00 95,00
6 Všeobecná veř.správa a služby 95,00 95,00
*

Celkem 1 947,71 1 947,71


F E N I X, Rozpočet, R24 Strana 1 Tisk 31.3.2017 20:29:32

Rozpočet dle paragrafů podrobně
za období 1 až 3/2017
Obecní úřad Druhanov - IČO: 00179591


Běžné výdaje
OdPa SpPo Org Text Sch. rozp. v tRozp. po zm.v
2212 5171 0000 Opravy a udržování 400,00 400,00
2212 Silnice 400,00 400,00
221 Pozemní komunikace 400,00 400,00

2221 5193 0000 Výd.na dopravní úz.obslužnost 0,00 0,00
2221 Provoz veřej.silniční dopravy 0,00 0,00
222 Silniční doprava 0,00 0,00

2292 5193 0000 Výd.na dopravní úz.obslužnost 30,00 30,00
2292 Veřejná silniční doprava 30,00 30,00
229 Ost.čin. a nespec.výd. v dopr. 30,00 30,00

22 Doprava 430,00 430,00
2 Průmysl.a ost.odvětví hospod. 430,00 430,00
*
3314 5021 0000 Ostatní osobní výdaje 8,00 8,00
3314 5136 0000 Knihy, učební pomůcky a tisk 2,00 2,00
3314 Činnosti knihovnické 10,00 10,00
3319 5139 0000 Nákup materiálu j.n. 2,00 2,00
3319 5169 0000 Nákup ostatních služeb 3,00 3,00
3319 Ost. záležitosti kultury 5,00 5,00
331 Kultura 15,00 15,00

3341 5169 0000 Nákup ostatních služeb 2,70 2,70
3341 Rozhlas a televize 2,70 2,70
334 Sdělovací prostředky 2,70 2,70

3399 5194 0000 Věcné dary 13,00 13,00
3399 5492 0000 Dary obyvatelstvu 2,00 2,00
3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 15,00 15,00
339 Ost.činn.zálež.kult.,cír.,sděl 15,00 15,00

33 Kultura, církve a sděl.prostř. 32,70 32,70
3419 5169 0000 Nákup ostatních služeb 0,71 0,71
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,71 0,71
341 Tělovýchova 0,71 0,71

3631 5154 0000 Elektrická energie 13,00 13,00
3631 5171 0000 Opravy a udržování 3,00 3,00
3631 Veřejné osvětlení 16,00 16,00
3639 5329 0000 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 0,76 0,76
3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 0,76 0,76
363 Komunál.služby a územní rozvoj 16,76 16,76

36 Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj 16,76 16,76
3721 5169 0000 Nákup ostatních služeb 10,00 10,00
3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 10,00 10,00
3722 5169 0000 Nákup ostatních služeb 102,00 102,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 102,00 102,00
3723 5169 0000 Nákup ostatních služeb 22,00 22,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 22,00 22,00

F E N I X, Rozpočet, R24 Strana 2 Tisk 31.3.2017 20:29:32

Rozpočet dle paragrafů podrobně
za období 1 až 3/2017
Obecní úřad Druhanov - IČO: 00179591


Běžné výdaje
OdPa SpPo Org Text Sch. rozp. v tRozp. po zm.v
372 Nakládání s odpady 134,00 134,00

3745 5139 0000 Nákup materiálu j.n. 2,00 2,00
3745 5169 0000 Nákup ostatních služeb 1,00 1,00
3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 3,00 3,00
374 Ochrana přírody a krajiny 3,00 3,00

37 Ochrana životního prostředí 137,00 137,00
3 Služby pro obyvatelstvo 187,17 187,17
*
5512 5139 0000 Nákup materiálu j.n. 12,00 12,00
5512 5156 0000 Pohonné hmoty a maziva 8,00 8,00
5512 5169 0000 Nákup ostatních služeb 5,00 5,00
5512 PO - dobrovolná část 25,00 25,00
551 Požární ochrana 25,00 25,00

55 PO a integrov. záchran. systém 25,00 25,00
5 Bezpečnost státu a práv. ochr. 25,00 25,00
*
6112 5023 0000 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 125,00 125,00
6112 5032 0000 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 10,00 10,00
6112 Zastupitelstva obcí 135,00 135,00
611 Zastupitelské orgány a volby 135,00 135,00

6171 5011 0000 Platy zaměst. v prac. poměru 54,50 54,50
6171 5021 0000 Ostatní osobní výdaje 43,50 43,50
6171 5031 0000 Pov.pojistné na soc.zab... 14,00 14,00
6171 5032 0000 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 8,00 8,00
6171 5137 0000 DHDM 20,00 20,00
6171 5139 0000 Nákup materiálu j.n. 30,00 30,00
6171 5153 0000 Plyn 60,00 60,00
6171 5154 0000 Elektrická energie 40,00 40,00
6171 5162 0000 Služby telekom. a radiokom. 8,50 8,50
6171 5163 0000 Služby peněžních ústavů 5,00 5,00
6171 5169 0000 Nákup ostatních služeb 70,00 70,00
6171 5171 0000 Opravy a udržování 70,00 70,00
6171 5182 0000 Poskytované zálohy vl.pokladně 0,00 0,00
6171 5362 0000 Platby daní a poplatků SR 15,00 15,00
6171 Činnost místní správy 438,50 438,50
617 Regionální a místní správa 438,50 438,50

61 Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str 573,50 573,50
6310 5163 0000 Služby peněžních ústavů 0,12 0,12
6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 0,12 0,12
631 Obec.příj.a výd.z fin.operací 0,12 0,12

6 Všeobecná veř.správa a služby 573,62 573,62
*

Celkem 1 215,79 1 215,79


F E N I X, Rozpočet, R24 Strana 3 Tisk 31.3.2017 20:29:32

Rozpočet dle paragrafů podrobně
za období 1 až 3/2017
Obecní úřad Druhanov - IČO: 00179591


Běžné výdaje
OdPa SpPo Org Text Sch. rozp. v tRozp. po zm.v
F E N I X, Rozpočet, R24 Strana 3 Tisk 31.3.2017 20:29:32

Rozpočet dle paragrafů podrobně
za období 1 až 3/2017
Obecní úřad Druhanov - IČO: 00179591


Kapitálové výdaje
OdPa SpPo Org Text Sch. rozp. v tRozp. po zm.v
6171 6121 0000 Budovy,haly,stavby 651,93 651,93
6171 6130 0000 Pozemky 80,00 80,00
6171 Činnost místní správy 731,93 731,93
617 Regionální a místní správa 731,93 731,93

61 Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str 731,93 731,93
6 Všeobecná veř.správa a služby 731,93 731,93
*

Celkem 731,93 731,93

Výdaje celkem 1 947,71 1 947,71
F E N I X, Rozpočet, R24 Strana 5 Tisk 31.3.2017 20:29:32
</pre>