Rozpočet dle položek podrobně
na rok 2014
Obecní úřad Druhanov - IČ : 00179591
Příjmy
SpPo OdPa Org
Sch. rozp. v tis. Kč
Rozp. po zm.v tis. Kč
Text
1111 0000 0000
291,10
291,10
1111
291,10
291,10
Daň z příj.fyz.osob ze závis.č
 
1112 0000 0000
16,40
16,40
1112
16,40
16,40
Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.
 
1113 0000 0000
31,70
31,70
1113
31,70
31,70
Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.
 
 
339,20
Daně z příjmů fyzických osob
111
339,20
1121 0000 0000
324,50
324,50
1121
324,50
324,50
Daň z příjmů právnických osob
 
 
324,50
Daně z příjmů právnickývh osob
112
324,50
663,70
11
Daně z příjmů,zisku a kap.výn.
663,70
1211 0000 0000
700,00
700,00
1211
700,00
700,00
Daň z přidané hodnoty
 
 
700,00
Obecné daně ze zb.a sl.v tuz.
121
700,00
1334 0000 0000
0,51
0,51
1334
0,51
0,51
Odvody za odnětí půdy-z.p.f.
 
 
0,51
Popl. a odvody-živ.prostředí
133
0,51
1340 0000 0000
32,60
32,60
1340
32,60
32,60
Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.
 
1341 0000 0000
1,80
1,80
1341
1,80
1,80
Poplatek ze psů
 
 
34,40
Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.
134
34,40
1351 0000 0000
6,90
6,90
1351
6,90
6,90
Odvod výtěž.z provoz. loterií
 
 
6,90
Ost.odvody z vyb.činn.a služeb
135
6,90
1361 0000 0000
0,10
0,10
1361
0,10
0,10
Správní poplatky
 
 
0,10
Správní poplatky
136
0,10
41,91
13
Daně a poplat.z vybr.čin.,služ
41,91
1511 0000 0000
120,00
120,00
1511
120,00
120,00
Daň z nemovitostí
 
 
120,00
Daně z majetku
151
120,00
1
1 525,61
1 525,61
Daňové příjmy
*
2141 6171 0000
1,00
1,00
Činnost místní správy
2141 6310 0000
7,00
7,00
Obec.příj.a výd.z fin.operací
2141
8,00
8,00
Příjmy z úroků (část)
 
 
8,00
Výnosy z finančního majetku
214
8,00
8,00
21
Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org
8,00
Tisk :
Strana 1
F E N I X, Rozpočet, R22
Rozpočet dle položek podrobně
na rok 2014
Obecní úřad Druhanov - IČ : 00179591
Příjmy
SpPo OdPa Org
Sch. rozp. v tis. Kč
Rozp. po zm.v tis. Kč
Text
2324 3725 0000
0,00
0,00
Využív.a zneškod.komun.odpadů
2324 6310 0000
0,01
0,01
Obec.příj.a výd.z fin.operací
2324
0,01
0,01
Přij.nekapit.příspěvky,náhrady
 
 
0,01
Ostatní nedaňové příjmy
232
0,01
0,01
23
Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př
0,01
2
8,01
8,01
Nedaňové příjmy
*
4112 0000 0000
54,40
54,40
4112
54,40
54,40
Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.
 
 
54,40
Neinv.přij.transf.od VR úst.úr
411
54,40
1 588,02
1 588,02
Celkem
Tisk :
Strana 2
F E N I X, Rozpočet, R22
Rozpočet dle položek podrobně
za období 1 až 3/2014
Obecní úřad Druhanov - IČ : 00179591
Běžné výdaje
SpPo OdPa Org
Sch. rozp. v tis. Kč
Rozp. po zm.v tis. Kč
Text
5011 6171 0000
48,00
48,00
Činnost místní správy
5011
48,00
48,00
Platy zaměst. v prac. poměru
 
 
48,00
Platy
501
48,00
5021 3314 0000
4,30
4,30
Činnosti knihovnické
5021 6171 0000
45,00
45,00
Činnost místní správy
5021
49,30
49,30
Ostatní osobní výdaje
 
5023 6112 0000
90,00
90,00
Zastupitelstva obcí
5023
90,00
90,00
Odměny čl.zastup.obcí a krajů
 
 
139,30
Ostatní platby za prov.práci
502
139,30
5031 6171 0000
12,00
12,00
Činnost místní správy
5031
12,00
12,00
Pov.pojistné na soc.zab...
 
5032 6112 0000
8,20
8,20
Zastupitelstva obcí
5032 6171 0000
5,00
5,00
Činnost místní správy
5032
13,20
13,20
Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
 
 
25,20
Pov.pojistné placené zaměstnav
503
25,20
212,50
50
Běžné výdaje
212,50
5136 3314 0000
2,00
2,00
Činnosti knihovnické
5136 6171 0000
3,00
3,00
Činnost místní správy
5136
5,00
5,00
Knihy, učební pomůcky a tisk
 
5137 5512 0000
30,00
30,00
PO - dobrovolná část
5137 6171 0000
12,00
12,00
Činnost místní správy
5137
42,00
42,00
DHDM
 
5139 3745 0000
1,00
1,00
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň
5139 5512 0000
15,00
15,00
PO - dobrovolná část
5139 6171 0000
10,00
10,00
Činnost místní správy
5139
26,00
26,00
Nákup materiálu j.n.
 
 
73,00
Nákupy materiálu
513
73,00
5153 6171 0000
140,00
140,00
Činnost místní správy
5153
140,00
140,00
Plyn
 
5154 3631 0000
25,00
25,00
Veřejné osvětlení
5154 6171 0000
40,00
40,00
Činnost místní správy
5154
65,00
65,00
Elektrická energie
 
5156 5512 0000
8,00
8,00
PO - dobrovolná část
5156
8,00
8,00
Pohonné hmoty a maziva
 
 
213,00
Nákup vody, paliv a energie
515
213,00
5161 6171 0000
2,00
2,00
Činnost místní správy
5161
2,00
2,00
Služby pošt
 
5162 6171 0000
12,00
12,00
Činnost místní správy
5162
12,00
12,00
Služby telekom. a radiokom.
 
5163 6171 0000
20,00
20,00
Činnost místní správy
5163 6310 0000
0,00
0,00
Obec.příj.a výd.z fin.operací
5163
20,00
20,00
Služby peněžních ústavů
 
5169 3341 0000
2,70
2,70
Rozhlas a televize
5169 3399 0000
5,00
5,00
Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.
5169 3419 0000
15,00
15,00
Ostatní tělovýchovná činnost
5169 3721 0000
9,00
9,00
Sběr a svoz nebezpeč.odpadů
Tisk :
Strana 3
F E N I X, Rozpočet, R22
Rozpočet dle položek podrobně
za období 1 až 3/2014
Obecní úřad Druhanov - IČ : 00179591
Běžné výdaje
SpPo OdPa Org
Sch. rozp. v tis. Kč
Rozp. po zm.v tis. Kč
Text
5169 3722 0000
116,00
116,00
Sběr a svoz komunálních odpadů
5169 3723 0000
16,20
16,20
Sběr a svoz ostatních odpadů
5169 3745 0000
2,00
2,00
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň
5169 5512 0000
8,00
8,00
PO - dobrovolná část
5169 6171 0000
40,00
40,00
Činnost místní správy
5169
213,90
213,90
Nákup ostatních služeb
 
 
247,90
Nákup služeb
516
247,90
5171 2212 0000
25,00
25,00
Silnice
5171 3631 0000
2,00
2,00
Veřejné osvětlení
5171 6171 0000
280,00
280,00
Činnost místní správy
5171
307,00
307,00
Opravy a udržování
 
5173 5512 0000
3,00
3,00
PO - dobrovolná část
5173 6171 0000
2,00
2,00
Činnost místní správy
5173
5,00
5,00
Cestovné (tuzem.i zahranič.)
 
5175 3399 0000
10,00
10,00
Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.
5175 5512 0000
2,00
2,00
PO - dobrovolná část
5175 6171 0000
2,00
2,00
Činnost místní správy
5175
14,00
14,00
Pohoštění
 
 
326,00
Ostatní nákupy
517
326,00
5182 6171 0000
0,00
0,00
Činnost místní správy
5182
0,00
0,00
Poskytované zálohy vl.pokladně
 
 
0,00
Poskyt.zál.,jistiny,záruky...
518
0,00
5193 2221 0000
29,00
29,00
Provoz veřej.silniční dopravy
5193
29,00
29,00
Výd.na dopravní úz.obslužnost
 
5194 3399 0000
20,00
20,00
Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.
5194
20,00
20,00
Věcné dary
 
 
49,00
Výdaje-neinv.nákupy,přísp.,...
519
49,00
908,90
51
Neinvest.nákupy a souv.výdaje
908,90
5329 3639 0000
0,83
0,83
Komun.služby a úz.rozvoj j.n.
5329
0,83
0,83
Ost.neinv.transfery VR územ.ú.
 
 
0,83
Neinv.transfery VR územ.úr.
532
0,83
5363 6171 0000
0,00
0,00
Činnost místní správy
5363
0,00
0,00
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
 
5365 6171 0000
0,00
0,00
Činnost místní správy
5365
0,00
0,00
Platby daní a popl.kraj.,obc..
 
 
0,00
Ostat.neinv.transfery jiným VR
536
0,00
0,83
53
Neinv.transf.veřejnopráv.subj.
0,83
1 122,23
1 122,23
Celkem
Tisk :
Strana 4
F E N I X, Rozpočet, R22
Rozpočet dle položek podrobně
za období 1 až 3/2014
Obecní úřad Druhanov - IČ : 00179591
Kapitálové výdaje
SpPo OdPa Org
Sch. rozp. v tis. Kč
Rozp. po zm.v tis. Kč
Text
6121 6171 0000
465,80
465,80
Činnost místní správy
6121
465,80
465,80
Budovy,haly,stavby
 
 
465,80
Pořízení DHM
612
465,80
6130 6171 0000
0,00
0,00
Činnost místní správy
6130
0,00
0,00
Pozemky
 
 
0,00
Pozemky
613
0,00
465,80
61
Invest.nákupy a souvisej.výd.
465,80
465,80
465,80
Celkem
1 588,02
1 588,02
Výdaje celkem
Tisk :
Strana 5
F E N I X, Rozpočet, R22