Rozpočet obce Druhanov pro rok 2013


                    Rozpočet dle položek podrobně v tis. Kč
období 2013
Obecní úřad Druhanov - IČ : 00179591


Příjmy
SpPo OdPa Org Text Sch. rozp. v tRozp. po zm.v
1111 0000 0000 276,00 276,00
1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 276,00 276,00
1112 0000 0000 10,00 10,00
1112 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 10,00 10,00
1113 0000 0000 28,00 28,00
1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 28,00 28,00
111 Daně z příjmů fyzických osob 314,00 314,00

1121 0000 0000 296,00 296,00
1121 Daň z příjmů právnických osob 296,00 296,00
112 Daně z příjmů právnickývh osob 296,00 296,00

11 Daně z příjmů,zisku a kap.výn. 610,00 610,00
1211 0000 0000 590,54 590,54
1211 Daň z přidané hodnoty 590,54 590,54
121 Obecné daně ze zb.a sl.v tuz. 590,54 590,54

1334 0000 0000 0,51 0,51
1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 0,51 0,51
133 Popl. a odvody-živ.prostředí 0,51 0,51

1340 0000 0000 33,60 33,60
1340 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 33,60 33,60
1341 0000 0000 1,90 1,90
1341 Poplatek ze psů 1,90 1,90
134 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 35,50 35,50

1351 0000 0000 3,90 3,90
1351 Odvod výtěž.z provoz. loterií 3,90 3,90
135 Ost.odvody z vyb.činn.a služeb 3,90 3,90

1361 0000 0000 0,20 0,20
1361 Správní poplatky 0,20 0,20
136 Správní poplatky 0,20 0,20

13 Daně a poplat.z vybr.čin.,služ 40,11 40,11
1 Daňové příjmy 1 240,65 1 240,65
*
2141 6171 0000 Činnost místní správy 2,00 2,00
2141 6310 0000 Obec.příj.a výd.z fin.operací 6,00 6,00
2141 Příjmy z úroků (část) 8,00 8,00
214 Výnosy z finančního majetku 8,00 8,00

21 Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org 8,00 8,00
2 Nedaňové příjmy 8,00 8,00
*
4111 0000 0000 18,46 18,46
4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 18,46 18,46
4112 0000 0000 54,40 54,40
4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 54,40 54,40
411 Neinv.přij.transf.od VR úst.úr 72,86 72,86

41 Neinvestiční přijaté transfery 72,86 72,86
4 Přijaté transfery 72,86 72,86
*

Celkem 1 321,51 1 321,51

5011 6171 0000 Činnost místní správy 48,00 48,00
5011 Platy zaměst. v prac. poměru 48,00 48,00
5019 6118 0000 Volby prezidenta republiky 0,36 0,36
5019 Ostatní platy 0,36 0,36
501 Platy 48,36 48,36

5021 3314 0000 Činnosti knihovnické 4,30 4,30
5021 6118 0000 Volby prezidenta republiky 11,93 11,93
5021 6171 0000 Činnost místní správy 45,00 45,00
5021 Ostatní osobní výdaje 61,23 61,23
5023 6112 0000 Zastupitelstva obcí 86,50 86,50
5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 86,50 86,50
502 Ostatní platby za prov.práci 147,73 147,73

5031 6171 0000 Činnost místní správy 12,00 12,00
5031 Pov.pojistné na soc.zab... 12,00 12,00
5032 6112 0000 Zastupitelstva obcí 8,00 8,00
5032 6171 0000 Činnost místní správy 4,40 4,40
5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 12,40 12,40
5039 6118 0000 Volby prezidenta republiky 0,12 0,12
5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 0,12 0,12
503 Pov.pojistné placené zaměstnav 24,52 24,52

50 Běžné výdaje 220,62 220,62
5136 3314 0000 Činnosti knihovnické 1,00 1,00
5136 6171 0000 Činnost místní správy 3,00 3,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4,00 4,00
5137 5512 0000 PO - dobrovolná část 15,00 15,00
5137 6171 0000 Činnost místní správy 12,00 12,00
5137 DHDM 27,00 27,00
5139 3745 0000 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 1,00 1,00
5139 5512 0000 PO - dobrovolná část 15,00 15,00
5139 6118 0000 Volby prezidenta republiky 1,95 1,95
5139 6171 0000 Činnost místní správy 10,00 10,00
5139 Nákup materiálu j.n. 27,95 27,95
513 Nákupy materiálu 58,95 58,95

5153 6171 0000 Činnost místní správy 70,00 70,00
5153 Plyn 70,00 70,00
5154 3631 0000 Veřejné osvětlení 25,00 25,00
5154 6171 0000 Činnost místní správy 40,00 40,00
5154 Elektrická energie 65,00 65,00
5156 5512 0000 PO - dobrovolná část 8,00 8,00
5156 Pohonné hmoty a maziva 8,00 8,00
515 Nákup vody, paliv a energie 143,00 143,00

5161 6171 0000 Činnost místní správy 2,00 2,00
5161 Služby pošt 2,00 2,00
5162 6171 0000 Činnost místní správy 12,00 12,00
5162 Služby telekom. a radiokom. 12,00 12,00
5163 6171 0000 Činnost místní správy 20,00 20,00
5163 Služby peněžních ústavů 20,00 20,00
5169 2212 0000 Silnice 40,00 40,00
5169 3341 0000 Rozhlas a televize 2,70 2,70
5169 3399 0000 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 5,00 5,00
5169 3419 0000 Ostatní tělovýchovná činnost 15,00 15,00
5169 3721 0000 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 9,00 9,00
5169 3722 0000 Sběr a svoz komunálních odpadů 116,00 116,00
5169 3723 0000 Sběr a svoz ostatních odpadů 16,20 16,20
5169 3745 0000 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 2,00 2,00
5169 5512 0000 PO - dobrovolná část 8,00 8,00
5169 6171 0000 Činnost místní správy 40,00 40,00
5169 Nákup ostatních služeb 253,90 253,90
516 Nákup služeb 287,90 287,90

5171 2212 0000 Silnice 25,00 25,00
5171 3631 0000 Veřejné osvětlení 1,00 1,00
5171 5512 0000 PO - dobrovolná část 5,00 5,00
5171 6118 0000 Volby prezidenta republiky 1,03 1,03
5171 6171 0000 Činnost místní správy 5,00 5,00
5171 Opravy a udržování 37,03 37,03
5173 5512 0000 PO - dobrovolná část 3,00 3,00
5173 6112 0000 Zastupitelstva obcí 1,00 1,00
5173 6118 0000 Volby prezidenta republiky 0,75 0,75
5173 6171 0000 Činnost místní správy 0,50 0,50
5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 5,25 5,25
5175 3399 0000 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 10,00 10,00
5175 5512 0000 PO - dobrovolná část 5,00 5,00
5175 6118 0000 Volby prezidenta republiky 2,32 2,32
5175 6171 0000 Činnost místní správy 1,00 1,00
5175 Pohoštění 18,32 18,32
517 Ostatní nákupy 60,60 60,60

5182 6171 0000 Činnost místní správy 0,00 0,00
5182 Poskytované zálohy vl.pokladně 0,00 0,00
518 Poskyt.zál.,jistiny,záruky... 0,00 0,00

5193 2221 0000 Provoz veřej.silniční dopravy 29,00 29,00
5193 Výd.na dopravní úz.obslužnost 29,00 29,00
5194 3399 0000 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 20,00 20,00
5194 Věcné dary 20,00 20,00
519 Výdaje-neinv.nákupy,přísp.,... 49,00 49,00

51 Neinvest.nákupy a souv.výdaje 599,45 599,45
5321 3113 0000 Základní školy 72,00 72,00
5321 Neinvestiční transfery obcím 72,00 72,00
532 Neinv.transfery VR územ.úr. 72,00 72,00

5365 6171 0000 Činnost místní správy 0,00 0,00
5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 0,00 0,00
536 Ostat.neinv.transfery jiným VR 0,00 0,00

53 Neinv.transf.veřejnopráv.subj. 72,00 72,00

Celkem 892,06 892,06

6121 6171 0000 Činnost místní správy 429,45 429,45
6121 Budovy,haly,stavby 429,45 429,45
612 Pořízení DHM 429,45 429,45


Celkem 429,45 429,45

Výdaje celkem 1 321,51 1 321,51