Rozpočet obce Druhanov pro rok 2012


 <pre>
Rozpočet dle položek podrobně
za období 2012
Obecní úřad Druhanov - IČ : 00179591


Příjmy
SpPo OdPa Org Text Sch. rozp. v tRozp. po zm.v
1111 0000 0000 248,50 248,50
1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 248,50 248,50
1112 0000 0000 6,40 6,40
1112 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 6,40 6,40
1113 0000 0000 22,00 22,00
1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 22,00 22,00
111 Daně z příjmů fyzických osob 276,90 276,90

1121 0000 0000 232,00 232,00
1121 Daň z příjmů právnických osob 232,00 232,00
112 Daně z příjmů právnickývh osob 232,00 232,00

11 Daně z příjmů,zisku a kap.výn. 508,90 508,90
1211 0000 0000 537,00 537,00
1211 Daň z přidané hodnoty 537,00 537,00
121 Obecné daně ze zb.a sl.v tuz. 537,00 537,00

1334 0000 0000 0,50 0,50
1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 0,50 0,50
1337 0000 0000 33,40 33,40
1337 Poplatek za komunální odpad 33,40 33,40
133 Popl. a odvody-živ.prostředí 33,90 33,90

1341 0000 0000 1,90 1,90
1341 Poplatek ze psů 1,90 1,90
134 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 1,90 1,90

1361 0000 0000 0,20 0,20
1361 Správní poplatky 0,20 0,20
136 Správní poplatky 0,20 0,20

13 Daně a poplat.z vybr.čin.,služ 36,00 36,00
1511 0000 0000 117,00 117,00
1511 Daň z nemovitostí 117,00 117,00
151 Daně z majetku 117,00 117,00

1 Daňové příjmy 1 198,90 1 198,90
*
2141 6171 0000 Činnost místní správy 3,00 3,00
2141 6310 0000 Obec.příj.a výd.z fin.operací 1,50 1,50
2141 Příjmy z úroků (část) 4,50 4,50
214 Výnosy z finančního majetku 4,50 4,50

21 Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org 4,50 4,50
2 Nedaňové příjmy 4,50 4,50
*
4112 0000 0000 60,10 60,10
4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 60,10 60,10
411 Neinv.přij.transf.od VR úst.úr 60,10 60,10


Celkem 1 263,50 1 263,50


       Běžné výdaje
SpPo OdPa Org Text Sch. rozp. v tRozp. po zm.v
5011 6171 0000 Činnost místní správy 48,00 48,00
5011 Platy zaměst. v prac. poměru 48,00 48,00
501 Platy 48,00 48,00

5021 3314 0000 Činnosti knihovnické 4,30 4,30
5021 6171 0000 Činnost místní správy 15,00 15,00
5021 Ostatní osobní výdaje 19,30 19,30
5023 6112 0000 Zastupitelstva obcí 86,50 86,50
5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 86,50 86,50
502 Ostatní platby za prov.práci 105,80 105,80

5031 6171 0000 Činnost místní správy 12,00 12,00
5031 Pov.pojistné na soc.zab... 12,00 12,00
5032 6112 0000 Zastupitelstva obcí 8,00 8,00
5032 6171 0000 Činnost místní správy 4,40 4,40
5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 12,40 12,40
503 Pov.pojistné placené zaměstnav 24,40 24,40
50 Běžné výdaje 178,20 178,20
5136 3314 0000 Činnosti knihovnické 1,00 1,00
5136 6171 0000 Činnost místní správy 3,00 3,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4,00 4,00
5137 5512 0000 PO - dobrovolná část 15,00 15,00
5137 6171 0000 Činnost místní správy 12,00 12,00
5137 DHDM 27,00 27,00
5139 3745 0000 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 0,50 0,50
5139 5512 0000 PO - dobrovolná část 15,00 15,00
5139 6171 0000 Činnost místní správy 10,00 10,00
5139 Nákup materiálu j.n. 25,50 25,50
513 Nákupy materiálu 56,50 56,50
5151 6171 0000 Činnost místní správy 0,00 0,00
5151 Studená voda 0,00 0,00
5153 6171 0000 Činnost místní správy 70,00 70,00
5153 Plyn 70,00 70,00
5154 2310 0000 Pitná voda 0,00 0,00
5154 3631 0000 Veřejné osvětlení 14,00 14,00
5154 6171 0000 Činnost místní správy 40,00 40,00
5154 Elektrická energie 54,00 54,00
5156 5512 0000 PO - dobrovolná část 5,00 5,00
5156 Pohonné hmoty a maziva 5,00 5,00
515 Nákup vody, paliv a energie 129,00 129,00
5161 6171 0000 Činnost místní správy 2,00 2,00
5161 Služby pošt 2,00 2,00
5162 6171 0000 Činnost místní správy 12,00 12,00
5162 Služby telekom. a radiokom. 12,00 12,00
5163 6171 0000 Činnost místní správy 18,00 18,00
5163 Služby peněžních ústavů 18,00 18,00
5169 2212 0000 Silnice 13,00 13,00
5169 3341 0000 Rozhlas a televize 2,70 2,70
5169 3399 0000 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 5,00 5,00
5169 3419 0000 Ostatní tělovýchovná činnost 3,00 3,00
5169 3721 0000 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 9,00 9,00
5169 3722 0000 Sběr a svoz komunálních odpadů 106,00 106,00
5169 3723 0000 Sběr a svoz ostatních odpadů 16,10 16,10
5169 3745 0000 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 1,50 1,50
5169 5512 0000 PO - dobrovolná část 2,00 2,00
5169 6171 0000 Činnost místní správy 28,00 28,00
5169 Nákup ostatních služeb 186,30 186,30
516 Nákup služeb 218,30 218,30
5171 2212 0000 Silnice 30,00 30,00
5171 3631 0000 Veřejné osvětlení 1,00 1,00
5171 5512 0000 PO - dobrovolná část 5,00 5,00
5171 6171 0000 Činnost místní správy 5,00 5,00
5171 Opravy a udržování 41,00 41,00
5173 5512 0000 PO - dobrovolná část 3,00 3,00
5173 6112 0000 Zastupitelstva obcí 1,00 1,00
5173 6171 0000 Činnost místní správy 0,50 0,50
5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 4,50 4,50
5175 3399 0000 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 5,00 5,00
5175 5512 0000 PO - dobrovolná část 5,00 5,00
5175 6171 0000 Činnost místní správy 0,00 0,00
5175 Pohoštění 10,00 10,00
517 Ostatní nákupy 55,50 55,50
5182 6171 0000 Činnost místní správy 0,00 0,00
5182 Poskytované zálohy vl.pokladně 0,00 0,00
518 Poskyt.zál.,jistiny,záruky... 0,00 0,00
5193 2221 0000 Provoz veřej.silniční dopravy 29,00 29,00
5193 Výd.na dopravní úz.obslužnost 29,00 29,00
5194 3399 0000 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 16,00 16,00
5194 Věcné dary 16,00 16,00
519 Výdaje-neinv.nákupy,přísp.,... 45,00 45,00
51 Neinvest.nákupy a souv.výdaje 504,30 504,30
5321 3113 0000 Základní školy 127,20 127,20
5321 Neinvestiční transfery obcím 127,20 127,20
5329 3639 0000 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 0,79 0,79
5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 0,79 0,79
532 Neinv.transfery VR územ.úr. 127,99 127,99
5362 6171 0000 Činnost místní správy 0,00 0,00
5362 Platby daní a poplatků SR 0,00 0,00
5365 6171 0000 Činnost místní správy 0,00 0,00
5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 0,00 0,00
536 Ostat.neinv.transfery jiným VR 0,00 0,00
53 Neinv.transf.veřejnopráv.subj. 127,99 127,99


Celkem 810,49 810,49
Kapitálové výdaje
SpPo OdPa Org Text Sch. rozp. v tRozp. po zm.v
6121 6171 0000 Činnost místní správy 453,01 453,01
6121 Budovy,haly,stavby 453,01 453,01
612 Pořízení DHM 453,01 453,01


Celkem 453,01 453,01

Výdaje celkem 1 263,50 1 263,50

</pre>