Rozpočet obce Druhanov pro rok 2011


 <pre>
Rozpočet dle položek podrobně
Obecní úřad Druhanov - IČ : 00179591


Příjmy
SpPo OdPa Org Text Sch. rozp. v tRozp. po zm.v
1111 0000 0000 225,00 225,00
1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 225,00 225,00
1112 0000 0000 13,00 13,00
1112 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 13,00 13,00
1113 0000 0000 0,00 0,00
1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 0,00 0,00
111 Daně z příjmů fyzických osob 238,00 238,00

1121 0000 0000 221,00 221,00
1121 Daň z příjmů právnických osob 221,00 221,00
1122 0000 0000 0,00 0,00
1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 0,00 0,00
112 Daně z příjmů právnickývh osob 221,00 221,00

11 Daně z příjmů,zisku a kap.výn. 459,00 459,00
1211 0000 0000 505,00 505,00
1211 Daň z přidané hodnoty 505,00 505,00
121 Obecné daně ze zb.a sl.v tuz. 505,00 505,00

1334 0000 0000 0,00 0,00
1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 0,00 0,00
1337 0000 0000 32,40 32,40
1337 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 32,40 32,40
133 Popl. a odvody-živ.prostředí 32,40 32,40

1341 0000 0000 1,90 1,90
1341 Poplatek ze psů 1,90 1,90
134 Místní popl.z vyb.činn.a služ. 1,90 1,90

1361 0000 0000 0,00 0,00
1361 Správní poplatky 0,00 0,00
136 Správní poplatky 0,00 0,00

13 Daně a poplat.z vybr.čin.,služ 34,30 34,30
1511 0000 0000 106,90 106,90
1511 Daň z nemovitostí 106,90 106,90
151 Daně z majetku 106,90 106,90

1 Daňové příjmy 1 105,20 1 105,20
*
2111 6171 0000 Činnost místní správy 0,00 0,00
2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 0,00 0,00
211 Příjmy z vlastní činnosti 0,00 0,00

2141 6171 0000 Činnost místní správy 2,00 2,00
2141 6310 0000 Obec.příj.a výd.z fin.operací 0,00 0,00
2141 Příjmy z úroků (část) 2,00 2,00
214 Výnosy z finančního majetku 2,00 2,00

21 Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org 2,00 2,00
2324 3725 0000 Využív.a zneškod.komun.odpadů 0,00 0,00
2324 6171 0000 Činnost místní správy 0,00 0,00
2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 0,00 0,00
232 Ostatní nedaňové příjmy 0,00 0,00

23 Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př
2 Nedaňové příjmy 2,00 2,00
*
4111 0000 0000 0,00 0,00
4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 0,00 0,00
4112 0000 0000 60,10 60,10
4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 60,10 60,10
411 Neinv.přij.transf.od VR úst.úr 60,10 60,10

41 Neinvestiční přijaté transfery 60,10 60,10
4 Přijaté transfery 60,10 60,10
*

Celkem 1 167,30 1 167,30

5011 6171 0000 Činnost místní správy 48,00 48,00
5011 Platy zaměst. v prac. poměru 48,00 48,00
501 Platy 48,00 48,00

5021 3314 0000 Činnosti knihovnické 5,00 5,00
5021 6171 0000 Činnost místní správy 10,00 10,00
5021 Ostatní osobní výdaje 15,00 15,00
5023 6112 0000 Zastupitelstva obcí 85,00 85,00
5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 85,00 85,00
502 Ostatní platby za prov.práci 100,00 100,00

5031 6171 0000 Činnost místní správy 11,00 11,00
5031 Pov.pojistné na soc.zab... 11,00 11,00
5032 6112 0000 Zastupitelstva obcí 8,00 8,00
5032 6171 0000 Činnost místní správy 11,00 11,00
5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 19,00 19,00
503 Pov.pojistné placené zaměstnav 30,00 30,00

50 Běžné výdaje 178,00 178,00
5136 3314 0000 Činnosti knihovnické 1,00 1,00
5136 6171 0000 Činnost místní správy 1,60 1,60
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2,60 2,60
5137 5512 0000 PO - dobrovolná část 15,00 15,00
5137 6171 0000 Činnost místní správy 11,00 11,00
5137 DHDM 26,00 26,00
5139 5512 0000 PO - dobrovolná část 15,00 15,00
5139 6171 0000 Činnost místní správy 11,00 11,00
5139 Nákup materiálu j.n. 26,00 26,00
513 Nákupy materiálu 54,60 54,60

5153 6171 0000 Činnost místní správy 52,00 52,00
5153 Plyn 52,00 52,00
5154 3631 0000 Veřejné osvětlení 14,00 14,00
5154 6171 0000 Činnost místní správy 27,00 27,00
5154 Elektrická energie 41,00 41,00
5156 5512 0000 PO - dobrovolná část 5,00 5,00
5156 Pohonné hmoty a maziva 5,00 5,00
515 Nákup vody, paliv a energie 98,00 98,00

5161 6171 0000 Činnost místní správy 1,00 1,00
5161 Služby pošt 1,00 1,00
5162 6171 0000 Činnost místní správy 13,00 13,00
5162 Služby telekom. a radiokom. 13,00 13,00
5163 6171 0000 Činnost místní správy 22,00 22,00
5163 Služby peněžních ústavů 22,00 22,00
5169 2212 0000 Silnice 25,00 25,00
5169 3341 0000 Rozhlas a televize 2,70 2,70
5169 3399 0000 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 0,00 0,00
5169 3419 0000 Ostatní tělovýchovná činnost 10,00 10,00
5169 3721 0000 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 9,00 9,00
5169 3722 0000 Sběr a svoz komunálních odpadů 97,80 97,80
5169 3723 0000 Sběr a svoz ostatních odpadů 15,50 15,50
5169 5512 0000 PO - dobrovolná část 2,00 2,00
5169 6171 0000 Činnost místní správy 50,00 50,00
5169 Nákup ostatních služeb 212,00 212,00
516 Nákup služeb 248,00 248,00

5171 2212 0000 Silnice 5,00 5,00
5171 3631 0000 Veřejné osvětlení 0,00 0,00
5171 5512 0000 PO - dobrovolná část 5,00 5,00
5171 Opravy a udržování 10,00 10,00
5173 5512 0000 PO - dobrovolná část 3,00 3,00
5173 6112 0000 Zastupitelstva obcí 1,00 1,00
5173 6171 0000 Činnost místní správy 3,00 3,00
5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 7,00 7,00
5175 3399 0000 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 5,00 5,00
5175 3745 0000 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 5,00 5,00
5175 5512 0000 PO - dobrovolná část 5,00 5,00
5175 Pohoštění 15,00 15,00
517 Ostatní nákupy 32,00 32,00

5182 6171 0000 Činnost místní správy 0,00 0,00
5182 Poskytované zálohy vl.pokladně 0,00 0,00
518 Poskyt.zál.,jistiny,záruky... 0,00 0,00

5193 2221 0000 Provoz veřej.silniční dopravy 28,00 28,00
5193 Výd.na dopravní úz.obslužnost 28,00 28,00
5194 3399 0000 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 25,00 25,00
5194 Věcné dary 25,00 25,00
519 Výdaje-neinv.nákupy,přísp.,... 53,00 53,00

51 Neinvest.nákupy a souv.výdaje 485,60 485,60
5321 3113 0000 Základní školy 186,00 186,00
5321 Neinvestiční transfery obcím 186,00 186,00
5329 3639 0000 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 0,80 0,80
5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 0,80 0,80
532 Neinv.transfery VR územ.úr. 186,80 186,80

5365 6171 0000 Činnost místní správy 0,00 0,00
5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 0,00 0,00
536 Ostat.neinv.transfery jiným VR 0,00 0,00

53 Neinv.transf.veřejnopráv.subj. 186,80 186,80

Celkem 850,40 850,40

6121 6171 0000 Činnost místní správy 316,90 316,90
6121 Budovy,haly,stavby 316,90 316,90
612 Pořízení DHM 316,90 316,90


Celkem 316,90 316,90

Výdaje celkem 1 167,30 1 167,30

</pre>