Rozpočet obce Druhanov pro rok 2010


                 Rozpočet dle položek
                 za období 1 až 12/2010
             Obecní úřad Druhanov - IČ : 00179591


    Příjmy
    SpPo OdPa    Text              Sch. rozp. v tRozp. po zm.v 
    1111 0000                       243,00    241,60
    1111      Daň z příj.fyz.osob ze závis.č    243,00    241,60
    1112 0000                        12,00    13,00
    1112      Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.     12,00     13,00
    1113 0000                        10,00    20,90
    1113      Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.     10,00     20,90
    111       Daně z příjmů fyzických osob      265,00    275,50

    1121 0000                       257,00    206,40
    1121      Daň z příjmů právnických osob     257,00    206,40
    112       Daně z příjmů právnickývh osob     257,00    206,40

    11       Daně z příjmů,zisku a kap.výn.     522,00    481,90
    1211 0000                       472,00    541,00
    1211      Daň z přidané hodnoty         472,00    541,00
    121       Obecné daně ze zb.a sl.v tuz.     472,00    541,00

    1334 0000                        8,70     0,50
    1334      Odvody za odnětí půdy-z.p.f.      8,70     0,50
    1337 0000                        32,40    32,40
    1337      Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.     32,40     32,40
    133       Popl. a odvody-živ.prostředí      41,10    32,90

    1341 0000                        1,90     1,90
    1341      Poplatek ze psů             1,90     1,90
    134       Místní popl.z vyb.činn.a služ.      1,90     1,90

    1361 0000                        0,20     0,10
    1361      Správní poplatky            0,20     0,10
    136       Správní poplatky             0,20     0,10

    13       Daně a poplat.z vybr.čin.,služ     43,20    34,90
    1511 0000                       107,00    107,00
    1511      Daň z nemovitostí           107,00    107,00
    151       Daně z majetku             107,00    107,00

    1        Daňové příjmy            1 144,20   1 164,80
    *
    2111 6171    Činnost místní správy          0,50     0,20
    2111      Příj.z poskyt.služeb a výrobků     0,50     0,20
    2119 6171    Činnost místní správy          0,00     5,00
    2119      Ostatní příjmy z vlastní čin.      0,00     5,00
    211       Příjmy z vlastní činnosti        0,50     5,20

    2141 6171    Činnost místní správy          10,50     2,10
    2141 6310    Obec.příj.a výd.z fin.operací      0,00     1,20
    2141      Příjmy z úroků (část)         10,50     3,30
    214       Výnosy z finančního majetku       10,50     3,30

    21       Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org     11,00     8,50
    2321 5512    PO - dobrovolná část           0,00    10,00
    2321      Přijaté neinvestiční dary        0,00     10,00
    2324 3725    Využív.a zneškod.komun.odpadů      0,00     4,30
               
    2324      Přij.nekapit.příspěvky,náhrady     0,00     4,30
    232       Ostatní nedaňové příjmy         0,00    14,30

    23       Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př            14,30
    2        Nedaňové příjmy             11,00    22,80
    *
    3111 6171    Činnost místní správy          0,00    15,80
    3111      Příjmy z prodeje pozemků        0,00     15,80
    311       Příj.z prodeje DM(kromě drob.)      0,00    15,80

    4111 0000                        0,00    41,70
    4111      Neinv.přijaté transf.z VPS SR      0,00     41,70
    4112 0000                        79,80    79,80
    4112      Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.     79,80     79,80
    4113 0000                        0,00    31,70
    4113      Neinv.přijaté transfery ze SF      0,00     31,70
    411       Neinv.přij.transf.od VR úst.úr     79,80    153,20

    4122 0000                        0,00     3,80
    4122      Neinv.přijaté transf.od krajů      0,00     3,80
    412       Neinv.přij.transf.od VR úz.úr.      0,00     3,80

    41       Neinvestiční přijaté transfery     79,80    157,00
    4222 0000                        0,00    111,00
    4222      Invest.přijaté transf.od krajů     0,00    111,00
    422       Invest.přij.transf.VR úz.úr.       0,00    111,00

    4        Přijaté transfery            79,80    268,00
    *

            Celkem               1 235,00   1 471,40
                 Rozpočet dle položek
                 za období 1 až 12/2010
             Obecní úřad Druhanov - IČ : 00179591


    Běžné výdaje
    SpPo OdPa    Text              Sch. rozp. v tRozp. po zm.v 
    5011 6171    Činnost místní správy          50,00    50,00
    5011      Platy zaměst. v prac. poměru      50,00     50,00
    5019 6114    Volby do Parlamentu ČR          0,00     0,40
    5019 6115    Volby do zast.územ.samospr.cel      0,00     0,50
    5019 6171    Činnost místní správy          0,00     1,30
    5019      Ostatní platy              0,00     2,20
    501       Platy                  50,00    52,20

    5021 3314    Činnosti knihovnické           5,00     5,00
    5021 3745    Péče o vzhled obcí a veř.zeleň      5,00     0,00
    5021 6114    Volby do Parlamentu ČR          0,00    10,70
    5021 6115    Volby do zast.územ.samospr.cel      0,00    14,30
    5021 6171    Činnost místní správy          12,00    12,00
    5021      Ostatní osobní výdaje         22,00     42,00
    5023 6112    Zastupitelstva obcí           90,00    90,00
    5023      Odměny čl.zastup.obcí a krajů     90,00     90,00
    502       Ostatní platby za prov.práci      112,00    132,00

    5031 6171    Činnost místní správy          12,50    12,50
    5031      Pov.pojistné na soc.zab...       12,50     12,50
    5032 6112    Zastupitelstva obcí           8,10     8,10
    5032 6114    Volby do Parlamentu ČR          0,00     0,70
    5032 6115    Volby do zast.územ.samospr.cel      0,00     1,10
    5032 6171    Činnost místní správy          4,50     4,50
    5032      Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.     12,60     14,40
    5039 6114    Volby do Parlamentu ČR          0,00     0,20
    5039 6115    Volby do zast.územ.samospr.cel      0,00     0,20
    5039      Ost.pov.poj.placené zaměstnav.     0,00     0,40
    503       Pov.pojistné placené zaměstnav     25,10    27,30

    50       Běžné výdaje              187,10    211,50
    5136 3314    Činnosti knihovnické           1,00     1,00
    5136 6171    Činnost místní správy          4,00     1,60
    5136      Knihy, učební pomůcky a tisk      5,00     2,60
    5137 5512    PO - dobrovolná část          28,00    15,20
    5137 6171    Činnost místní správy          50,00    11,00
    5137      DHDM                  78,00     26,20
    5139 2212    Silnice                 0,00     3,70
    5139 3319    Ost. záležitosti kultury         0,00     0,00
    5139 3745    Péče o vzhled obcí a veř.zeleň      5,00     0,60
    5139 5512    PO - dobrovolná část           5,00    12,70
    5139 6114    Volby do Parlamentu ČR          0,00     3,30
    5139 6115    Volby do zast.územ.samospr.cel      0,00     2,20
    5139 6149    Ostat.všeob.vnitř.správa j.n.      0,00     1,10
    5139 6171    Činnost místní správy          5,00    13,00
    5139      Nákup materiálu j.n.          15,00     36,60
    513       Nákupy materiálu            98,00    65,40

    5153 6171    Činnost místní správy          70,00    70,00
    5153      Plyn                  70,00     70,00
    5154 3631    Veřejné osvětlení            20,00    20,00

    5154 6171    Činnost místní správy          26,00    27,20
    5154      Elektrická energie           46,00     47,20
    5156 5512    PO - dobrovolná část           3,00     7,00
    5156      Pohonné hmoty a maziva         3,00     7,00
    515       Nákup vody, paliv a energie      119,00    124,20

    5161 6114    Volby do Parlamentu ČR          0,00     0,80
    5161 6115    Volby do zast.územ.samospr.cel      0,00     0,50
    5161 6171    Činnost místní správy          2,50     0,60
    5161      Služby pošt               2,50     1,90
    5162 6171    Činnost místní správy          15,00    15,00
    5162      Služby telekom. a radiokom.      15,00     15,00
    5163 6171    Činnost místní správy          20,00    22,10
    5163      Služby peněžních ústavů        20,00     22,10
    5169 2212    Silnice                 28,00    22,60
    5169 3341    Rozhlas a televize            2,70     2,70
    5169 3419    Ostatní tělovýchovná činnost       0,00    10,50
    5169 3721    Sběr a svoz nebezpeč.odpadů       9,00     0,00
    5169 3722    Sběr a svoz komunálních odpadů     100,00    100,00
    5169 3723    Sběr a svoz ostatních odpadů      11,00    15,70
    5169 5512    PO - dobrovolná část           1,00     3,30
    5169 6115    Volby do zast.územ.samospr.cel      0,00     1,50
    5169 6171    Činnost místní správy          25,00    55,00
    5169      Nákup ostatních služeb        176,70    211,30
    516       Nákup služeb              214,20    250,30

    5171 2212    Silnice                 2,00    35,40
    5171 3631    Veřejné osvětlení            2,00     0,00
    5171 5512    PO - dobrovolná část           5,00     5,00
    5171 6171    Činnost místní správy          2,00     0,00
    5171      Opravy a udržování           11,00     40,40
    5172 6171    Činnost místní správy          0,00     0,60
    5172      Programové vybavení           0,00     0,60
    5173 5512    PO - dobrovolná část           3,00     3,00
    5173 6112    Zastupitelstva obcí           1,90     0,30
    5173 6114    Volby do Parlamentu ČR          0,00     0,50
    5173 6115    Volby do zast.územ.samospr.cel      0,00     0,70
    5173 6171    Činnost místní správy          2,00     2,00
    5173      Cestovné (tuzem.i zahranič.)      6,90     6,50
    5175 3399    Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.      3,00     0,90
    5175 3745    Péče o vzhled obcí a veř.zeleň      5,00     5,00
    5175 5512    PO - dobrovolná část           5,00     6,00
    5175 6114    Volby do Parlamentu ČR          0,00     1,10
    5175 6115    Volby do zast.územ.samospr.cel      0,00     1,90
    5175 6171    Činnost místní správy          2,00     2,00
    5175      Pohoštění               15,00     16,90
    517       Ostatní nákupy             32,90    64,40

    5182 6171    Činnost místní správy          0,00     0,00
    5182      Poskytované zálohy vl.pokladně     0,00     0,00
    518       Poskyt.zál.,jistiny,záruky...      0,00     0,00

    5193 2221    Provoz veřej.silniční dopravy      24,00    29,00
    5193      Výd.na dopravní úz.obslužnost     24,00     29,00
    5194 3399    Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.     21,00    21,00
    5194      Věcné dary               21,00     21,00
    519       Výdaje-neinv.nákupy,přísp.,...     45,00    50,00

    51       Neinvest.nákupy a souv.výdaje     509,10    554,30
    5321 3113    Základní školy             189,00    213,20
    5321 6171    Činnost místní správy          0,20     0,00
    5321      Neinvestiční transfery obcím     189,20    213,20
    5329 3639    Komun.služby a úz.rozvoj j.n.      0,80     0,80
    5329      Ost.neinv.transfery VR územ.ú.     0,80     0,80
    532       Neinv.transfery VR územ.úr.      190,00    214,00

    5341 1031    Pěstební činnost             0,00    35,50
    5341      Převody vlast.fondům hosp.čin.     0,00     35,50
    534       Převody vlastním fondům         0,00    35,50

    5361 6171    Činnost místní správy          1,00     0,00
    5361      Nákup kolků               1,00     0,00
    5365 6171    Činnost místní správy          0,00     0,60
    5365      Platby daní a popl.kraj.,obc..     0,00     0,60
    536       Ostat.neinv.transfery jiným VR      1,00     0,60

    53       Neinv.transf.veřejnopráv.subj.     191,00    250,10
    5492 3399    Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.      0,00     1,50
    5492      Dary obyvatelstvu            0,00     1,50
    549       Ost.neinv.transf.obyvatelstvu      0,00     1,50


  

    Kapitálové výdaje
    SpPo OdPa    Text              Sch. rozp. v tRozp. po zm.v 
    6121 6171    Činnost místní správy         347,80   1 267,80
    6121      Budovy,haly,stavby          347,80   1 267,80
    612       Pořízení DHM              347,80   1 267,80

    6130 6171    Činnost místní správy          0,00     1,00
    6130      Pozemky                 0,00     1,00
    613       Pozemky                 0,00     1,00

    61       Invest.nákupy a souvisej.výd.     347,80   1 268,80

            Celkem                347,80   1 268,80

            Výdaje celkem            1 235,00   2 286,20