ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019


HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST


TRŽBY


Za dřevo 1 788 215,24
Za vodu 77 203,00
Nájem pozemky 47 803,00
Úroky 74,38
CELKEM TRŽBY 1 913 295,62


NÁKLADY


Les materiál 54 886,00
Les služby 1 418 734,99
LES CELKEM 1 473 620,99
Voda materiál 0,00
Voda elektřina 53 195,27
Voda služby 44 425,00
Voda-podzem. voda 16 054,00
VODA CELKEM 113 674,27
Mzdy a odvody 133 138,00
Poplatky banka 1 523,00
Mzdy a poplatky 134 661,00
CELKEM NÁKLADY 1 721 956,26


Účetní hospodářský výsledek (tržby - náklady) zisk 191 339,36Kč
daň 35 720,00Kč


ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019


BĚŽNÁ ČINNOST


PŘÍJMY


Daň z příjmu fyz. osob 591 449,03
Daň z příjmu práv. osob 503 676,99
Daň z přidané hodnoty 1 033 266,92
Daň z nemovitých věcí 130 274,43
Ostatní sdílené daně a poplatky 21 568,19
FÚ CELKEM 2 280 235,56
Dotace 97 007,76
Úroky 530,73
Prodej pozemků 0,00
Odpady 50 700,00
Psi 1 350,00
Ostatní příjmy 20 928,00
PŘÍJMY CELKEM 2 450 752,05


VÝDAJE


Silnice - opravy 1 036 835,69
Dopravní obslužnost 19 990,28
Veřejné osvětlení - elektř., opravy 15 870,00
Odvoz odpadu 160 951,39
Volby 17 231,00
Knihovna 13 417,00
Dary obyvatelům a dětem 17 476,00
Rozhlas a televize 2 700,00
Ostatní záležitosti kultury 15 663,00
Mikroregion 760,00
Požární ochrana 28 284,00
Zastupitelstvo 240 354,00
Správa 605 869,86
CELKEM VÝDAJE 2 175 402,22


Běžná činnost zisk 275349,83Kč

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019BĚŽNÁ ČINNOSTPŘIJATÉ DOTACE
Rekonstrukce osvětlení 127 000,00
Na správu 65 400,00
Na volby 17 231,00
Na SDH 7 600,00
Rozpuštění dotace 6 776,76
CELKEM 224 007,76


FINANČNÍ PROSTŘEDKY

Stav k 31.12.2018 Stav k 31.12.2019
Běžná činnost 2 676 828,35 2 464 088,27
Běžná činnost ČNB 715 580,31 944 456,31
Spořící účet 826 367,25 826 615,15
Hospodářská činnost 555 764,26 1 020 969,67
Pokladna 5 494,00 45 285,00
CELKEM 4 780 034,17 5 301 414,40PŘEHLED MAJETKU

Stav k 31.12.2018 Stav k 31.12.2019
018 Dr.dl. nehmot. majetek 31 434,00 31 434,00
019 Ost.dr.dl.nehm.majetek 201 110,00 201 110,00
021 Stavby 12 458 572,59 12 972 842,76
022 Samostat. movité věci 586 498,80 2 030 994,10
028 Dr.dl.hmotný majetek 684 371,44 702 236,44
031 Pozemky 7 993 653,05 7 993 653,05
042 Pořízení majetku 127 215,95 79 500,00
CELKEM 22 082 855,83 24 011 770,35
Zpráva o přezkoumání hospodaření je k nahlédnutí zde.
Výkaz o čerpání rozpočtu FIN 2019 naleznete zde.