Rok 2017

Výkaz hospodaení - hospodáská innost

Trby:
Trby za devo . 217 966,- K
Trba za vodu ke zdanní . 59 422,-K
Nájem . 5 885,-K
Úrok na bný úet . 60,45 K
Za kovový odpad 1 300--K
Celkem trby . 284 633,45 K

Náklady:
Les materiál- postik, sazenice, benzín 8 969,- K
. sluby - tba, pibliování deva 70 649,- K

oberstvení 0 K
Celkem les . 79 618,- K
Vodárna sluby 36 298,- K
. elektrika 44 339,35 K
.
materiál vodárna, opravy vodárny 11 856,- K
. Poplatky za odbr podzemní vody
15 542,- K
Celkem vodárna . 108 035,35 K
Mzdy a odvody . 98 416,- K
Poplatky v bance . 1365,- K
Celkem náklady . 287 434,35K

Úetní hospodáský výsledek (trby - náklady)   - 2800,90 K


Bná innost 2017

Píjmy .
Celkem píjmy 2 161 316,32
z FÚ celkem 1 894 983,81
z toho .
- fyzické osoby závislá innost 464 501,56 K
- da z píjm za rok 2016 45 600,-K
- právnické osoby 412 386,81 K
- da z nemovitosti 126 134,92 K
- da z pidané hodnoty 835 485,54 K
- ostatní sdílené dan a poplatky 10 874,98 K
Dále: .
Poplatek ze ps a správní poplatky
1 300,- K
Úroky na útu 7 393,75 K
Za odpady 31 800,- K
Dotace 199 732,76,- K
Ostatní 1 106,- K
Z prodeje akcií 25 000,- K
Pojistné plnní 0,- K
Celkem výdaje 1 737 535,12 K
z toho: .
Pevod na hospodáskou innost 0,- K
Silnice - opravy a sluby 603 873,49 K
Spoteba elektriky - veejné osvtlení, vetn oprav 12 172,11 K
Dopravní obslunost 27 916,- K
Odvoz odpadu - komunální, nebezpený i ostatní 114 196,- K
Volby 15 156,- K
Poární ochrana
17 549,- K
Dary vcné obyvatelm a dtem 16 952,- K
Knihovna, kultura, televize, rozhlas 11 005,- K
Zastupitelstvo 126 786,- K
Správa vetn nákupu investic
792 174,52  K
Mikroregion 755,- K

Správa a místní zastupitelstvo podrobn 490 870,87 K
- z toho: .
- Mzdy vetn odvod a refundace 107 242,- K
- DHIM 0,- K
- Elektrika 20 470,84 K
- Plyn 56 274,- K
Technické zhodnocení vodovod 174 915,- K
- Poplatky bance 4 519,90 K
- Telefon, poštovné 8 050,75 K
- Kanceláský materiál, kolky, knihy, cestovné apod. 17 183,- K
- Nákup slueb (dovoz obd, aktualizace programu atd.) 55 918,38 K
- Nákup pozemku 25 350,- K
- Opravy 7 211,- K
- Ostatní dan 13 736,- K

Dotace 199 732,76 K
z toho: .
1. Oprava komunikace 120 000,- K
2. na volby 15 156,- K
3. na správu 57 800,- K
4. rozpuštní dotace 6 776,76 K

Konený zstatek penních prostedk k 31.12.2017 3 855 176,57K 3 784 973,14 K
z toho - bná innost 2 159 897,84 K 1 984 274,71 K
-na termínovaném útu 825 871,66 K 826 119,41 K
- hospodáská innost 563 143,96 K 500 310,31 K
- pokladna 29 430,- K 1262,- K
- bný úet u NB 276 833,11 K 473 006,71 K


Údaje o hospodaení s majetkem obce k 31.12.2017

Majetek k 31.12.2016 k 31.12.2017
018  drobný dlouhodobý nehmotný majetek 31 434,- 31 434,-
019  ostatní drobný dlouh. nehmotný majetek 201 110,- 201 110,-
021 stavby 11 721 880,62 12  213  475,62
022 samostatné movité vci 586 498,80 586 498,80
028 drobný dlouhodobý hmotný majetek 586 920,02 663 944,44
031 pozemky 7 900 757,85 8 000 757,85
042 poízení majetku 237 595,00 316 096,97
069 ostatní dlouhodobý finanní majetek 25 000,- 0
Celkem 21 291 196,29 22 013 317,68


Bná innost zisk 423 781,20 KZpráva o výsledku pezkoumání hospodaení za rok 2017

Pezkoumání hospodaení probhlo dne 30.1.2018 s výsledkem  "bez výhrad".
Celá zpráva k nahlédnutí zde.
Obecní zastupitelstvo schválilo závrený úet roku 2017 "bez výhrad" dne 8.6.2018

ZPT