Rok 2016

Výkaz hospodaření - hospodářská činnost

Tržby:
Tržby za dřevo . 466 111,- Kč
Tržba za vodu ke zdanění . 51 014,-Kč
Nájem . 5 885,-Kč
Úrok na běžný účet . 51,81
Celkem tržby . 523 061,81

Náklady:
Les materiál- postřik, sazenice, benzín 7 361,-
. služby - těžba, přibližování dřeva 89 982,00

občerstvení 0 Kč
Celkem les . 97 343,00
Vodárna rozbory vody 21 701,- Kč
. elektrika 44 197,43
.
materiál vodárna, opravy vodárny 0,- Kč
. Poplatky za odběr podzemní vody
14 056,- Kč
Celkem vodárna . 79 954,43
Mzdy a odvody . 104 012,- Kč
Poplatky v bance . 1 230,- Kč
Celkem náklady . 282 539,43

Účetní hospodářský výsledek (tržby - náklady)   + 240 522,38 Kč

Daň z příjmu - vypočtená převádí se na BÚ    45 600,- KčVýkaz hospodaření - běžná činnost 2016

Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.2016 2 371 074,92 Kč
Z toho počáteční stav běžná činnost 2 014 858,80 Kč
Celkem příjmy 2 447 806,45
z toho: .
z hospodářské činnosti roku 2016 0 Kč
z FÚ celkem 1 709 757,15
z toho .
- fyzické osoby závislá činnost 362 464,17
- fyzické osoby somostatně výdělečná činnost 40 085,99
- fyzické osoby - kap. činnost 38 643,01
- právnické osoby 407 643,82
- odvody za odnětí půdy a funkce lesa 510,- Kč
- daň z nemovitosti 119 919,94
- daň z přidané hodnoty 733 012,82
- provoz loterií 7 477,40 Kč
Dále: .
Poplatek ze psů a správní poplatky
1400,- Kč
Úroky na účtu 30 965,30
Za odpady 31 400,- Kč
Dotace 183 659,- Kč
Ostatní 17 115,-
Vrácené dluhopisy
400 000,- Kč
Z prodeje pozemků 73 510,- Kč
Pojistné plnění 0,- Kč
Celkem výdaje 1 200 062,64
z toho: .
Převod na hospodářskou činnost 0,- Kč
Silnice - opravy a služby 349 480,98 Kč
Spotřeba elektriky - veřejné osvětlení, včetně oprav 13 945,69
Dopravní obslužnost 27 157,10
Odvoz odpadu - komunální, nebezpečný i ostatní 119 428,- Kč
Volby 18 659,- Kč
Pokladna 29 430,- Kč
Požární ochrana
1 950,-
Dary věcné obyvatelům a dětem 14 097,- Kč
Knihovna, kultura, televize, rozhlas 7 937,- Kč
Zastupitelstvo 126 312,- Kč
Správa včetně nákupu investic
490 870,87 
Mikroregion 795,- Kč
Konečný stav peněžních prostředků k 31.12.2016 3 855 176,57 
z toho běžná činnost 3 262 602,61 Kč

Správa a místní zastupitelstvo podrobně 490 870,87
- z toho: .
- Mzdy včetně odvodů a refundace 107 242,- Kč
- DHIM 0,- Kč
- Elektrika 20 470,84
- Plyn 56 274,-
Technické zhodnocení vodovod 174 915,- Kč
- Poplatky bance 4 519,90 Kč
- Telefon, poštovné 8 050,75
- Kancelářský materiál, kolky, knihy, cestovné apod. 17 183,-
- Nákup služeb (dovoz obědů, aktualizace programu atd.) 55 918,38
- Nákup pozemku 25 350,- Kč
- Opravy 7 211,- Kč
- Ostatní daně 13 736,- Kč

Dotace 183 659,-
z toho: .
1. Oprava komunikace 110 000,- Kč
2. na volby 18 659,-
3. na správu 55 000,- Kč

Konečný zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2016 3 855 176,57
z toho - běžná činnost 2 159 897,84
-na termínovaném účtu 825 871,66
- hospodářská činnost 563 143,96
- pokladna 29 430,- Kč
- běžný účet u ČNB 276 833,11 Kč


Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2016

Majetek k 31.12.2015 k 31.12.2016
018  drobný dlouhodobý nehmotný majetek 31 434,- 31 434,-
019  ostatní drobný dlouh. nehmotný majetek 201 110,- 201 110,-
021 stavby 8 566 839,56 11 721 880,62
022 samostatné movité věci 427 802,800 586 498,80
028 drobný dlouhodobý hmotný majetek 562 215,62 586 920,02
031 pozemky 7 942 618,63 7 900 757,85
042 pořízení majetku 3 217 721,06 237 595,00
069 ostatní dlouhodobý finanční majetek 25 000,- 25 000,-
063 dluhové cenné papíry 400 000,- 0,-
Celkem 21 374 741,67 21 291 196,29


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

Přezkoumání hospodaření proběhlo dne 15.5.2017 s výsledkem  "s výhradami".
Celá zpráva k nahlédnutí zde.

ZPĚT